Bagong Langit at Bagong Daigdig

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

“Nang magkagayo’y nakakita ako ng bagong langit at bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas, at wala nang dagat pa. Nakita ko ang Banal na Lungsod, ang Bagong Jerusalem, na pababa sa langit mula sa Diyos, na inihanda bilang isang kasintahang babae na maganda ang pananamit para sa kanyang asawa. At narinig ko ang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabing, ‘Tingnan mo! Ang tirahan ng Diyos ay nasa mga tao na ngayon, at siya ay mananahanan kasama nila. Sila ay magiging kanyang mga tao, at ang Diyos mismo ay makakasama nila at magiging kanilang Diyos. Punasan Niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan o pagdadalamhati o pagdadalamhati o pasakit, dahil ang lumang orden ng mga bagay-bagay ay pumanaw na.'” (Apocalipsis 21:1-4)

_______________________________________________________________

Ang Diyos ay lilikha ng Bagong Langit at Bagong Daigdig sa Ikalawang Pagparito ni Cristo. Ang mga namatay kay Cristo ay mabubuhay sa Bagong Langit sa katawan at kaluluwa at ang mga nabubuhay kay Cristo ay makakapiling Niya sa Bagong Daigdig na tulad ng nilikha ito ng Diyos bago ang orihinal na kasalana.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.