Pinagpala ang Ina at Bagong Panahon

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Sulyap ng artikulo Bagong Langit at Bagong Daigdig at Balong Lupa.

Sinusundan nito ang mensahe ng Mapalad Ina sa isang kilalang tagakita noong Mayo 18, 1994, tungkol sa Bagong Lupa.

______________________________________________________________

“Buhay tulad ng alam mo na ito ay hindi na! Ang isang bagong buhay ay ibibigay sa sangkatauhan – isa na umiiral bago ang pagkahulog ng tao. Marami para sa inyo, matatamis kong anak, na matuto at maunawaan at totoo lamang ito sa pagsunod sa Kalooban ng Diyos na mauunawaan ninyo ang mga Hangarin ng Amang Walang Hanggan. Handa nang tanggapin ng Ark ng Kaligtasan ang Kanyang mga anak at dalhin ang Kanyang mga anak sa Lupang Pangako. Ihanda ang inyong sarili, mga anak ko, kasama ang lahat ng ibinigay namin sa inyo. Bawat araw ay dapat na isang araw ng paghahanda – tulad ng isang kaluluwa na alam na ito ay mamamatay sa lalong madaling panahon naghahanda sa buhay upang matugunan ang kanyang Maker. Gayundin, kailangang gayon din ang gawin ng aking mga anak ng Liwanag. Mamuhay para sa Diyos, aking matatamis na anak, hindi para sa inyong sarili o para sa mundo, dahil hindi magtatagal ay hindi na malalaman at nauunawaan ito ng mundo. Maniwala sa Akin, ang magiliw kong mga anak, kung malalaman ninyo ang inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya ay ilalaan ninyo ang inyong buhay – maging sa sandaling ito! Samakatwid, mahikayat at maging matatag, sapagkat kayo ay pinili ng Diyos mula sa napakaraming kaluluwa na maging ilaw ng sanlibutan.”

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.