Dynamic Katoliko

______________________________________________________________

Ang Apat na Palatandaan ng Isang Dynamic Katoliko ay: Panalangin, Pag-aaral, Pagiging Bukas-palad at Evangelization.

______________________________________________________________

Panalangin ay isang prayoridad para sa Dynamic Katoliko na may disiplinadong panalangin gawi sa oras, lugar at istraktura.

Maraming nagdarasal nang sabay-sabay araw-araw, ang ilan ay nagpupunta sa Mass sa umaga at ang iba naman ay nakaupo sa isang malaki at komportableng upuan sa kanilang tahanan o maglakad-lakad sa pamamagitan ng istrukturang pagdarasal. 

______________________________________________________________

Dynamic Katoliko ay maingat na interesado upang malaman ang tungkol kay Jesus. Siya ang kanilang kaibigan, coach, guro, tagapagligtas, at tinuturuan sila sa pamamagitan ng Simbahan, mga Banal na Kasulatan at Kristiyano.

Kung hindi sila sang-ayon sa turo ng Simbahan, iniisip nila: “Bakit itinuturo ito ng Simbahan? Ano ang nawawala sa amin?”  Mapagpakumbaba nilang sinusubok ang mga turo ng Simbahan para maunawaan ang katotohanan.

______________________________________________________________

Dynamic Katoliko ay may isang serbisyo ng espiritu at bukas-palad na mga katiwala ng kanilang oras, talento at kayamanan.  Ang pagiging bukas-palad ay napakahalaga sa Kristiyanismo at sa katunayan ng mga turo ni Cristo sa kanilang buhay, at ang pera at materyal na ari-arian ay mga pangunahing kapaki-pahiwatig sa espirituwal na pag-unlad.

Dynamic Katoliko ay bukas-palad na may lovers, mga magulang, kasamahan at kahit estranghero, at ay mabait at mahabagin.  Ang pagiging bukas-palad ay naghahatid ng pagmamahal ng Diyos sa mundo.

______________________________________________________________

Dynamic Katoliko gusto ng kanilang mga kapitbahay na maranasan ang kagalakan ng isang dinamika relasyon sa Diyos, at regular na ibahagi sa kanila ang isang Katoliko pananaw.

Gayunman, ang pinakamahusay at pinakamaliwanag na Dynamic Katoliko ay karaniwang mahina sa Evangelization, sentral sa kanilang misyon ngunit pakiramdam hindi komportable sa konsepto at pagsasanay.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.