Luz de Maria, Setyembre 15, 2022

_______________________________________________________________

MENSAHE NG ATING PANGINOONG HESUKRISTO SA KANYANG MAHAL NA ANAK NA SI LUZ DE MARIA

SETYEMBRE 15, 2022

[Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

Aking mga minamahal na tao:

Mahal kita, pinagpapala kita. Ikaw ang mansanas ng Aking mata.

Dumating Ako sa paghahanap ng pagbabagong loob ng Aking mga anak…

LUMAPIT AKO SA HARAP NG BAWAT ISA SA INYO BILANG PULUBI NG PAG-IBIG, AT TINITINGIN KA SA MATA, NAIS KONG TUMINGIN SA MATA NG MGA TATANGKIL SA AKIN…

BUKSAN MO SA AKIN ANG PINTO NG KALOOBAN NG TAO UPANG MATULUNGAN KO KAYO AT MAGBAGO KA!

Mga anak, sino ang magbubukas ng pinto ng kanilang mga puso sa akin upang sila ay maging karapat-dapat na mga kanlungan para sa Akin?

Ang pagbabago ng buhay ay kinakailangan upang ikaw ay maidirekta ng Aking Mga Anghel sa mga pisikal na kanlungan na matatagpuan sa buong Mundo, kung saan kailangan mong mamuhay sa kabuuang kapatiran.

ANG ATING MGA SAGRADONG PUSO AY ISANG KANlungan PARA SA AKING BAYAN , kung saan ang Pananampalataya, Pag-asa, Pag-ibig sa kapwa, katatagan at pagmamahal ay dumarami, upang ang Aking Bayan ay magpatuloy sa gitna ng matindi at nakakagulat na mga pangyayari para sa sangkatauhan sa panahon ng Malaking Kapighatian.

Aking Bayan, ang nakapipinsalang pag-unlad ng siyentipikong katalinuhan na ginamit upang sirain ang tao mismo sa pamamagitan ng enerhiyang nukleyar ay at ito ang pagkondena sa gayong mga kapangyarihan.

ANG KALOOB NG BUHAY NA IBINIGAY NG AKING AMA SA TAO AY ANG PINAKA DAKILANG KALOOB AT HINDI ITO PARA SA TAO ANG ITAPON.

Ang sangkatauhan ay nabubuhay sa digmaan at nasa patuloy na panganib dahil sa pagmamataas at kawalang-iisip ng mga namumuno sa mga pamahalaan. Nais nilang itigil ang digmaan, ngunit ang Aking mga anak ay patuloy na nagdurusa habang inosente. Yaong mga naglilingkod sa Diyablo ay may higit na interes at hindi papayag na itigil ang digmaan, kahit na upang gawin iyon ay kitilin nila ang buhay ng kanilang sariling mga tao upang itakda ang natitirang mga bansa laban sa bansa na kanilang ipahiwatig .

Ganito nila pinangungunahan ang sangkatauhan: tulad ng mga tupa sa patayan, inaakay nila sila sa pagdurusa at binubuksan nilang muli ang Aking Tagiliran (Jn 19:34) gamit ang sibat ng pagmamataas.

Aking Bayan, Aking minamahal na Bayan, makinig sa Akin nang walang humpay:

IHANDA MO ANG SARILI MO SA ANUMANG MAAARI. Sisiguraduhin ko na ang mga hindi kayang ihanda ang kanilang sarili ay mabibigyan ng paraan upang mabuhay.

MAGHANDA NGAYON NG WALANG PAGPAPALITAN! …

Tingnan kung paano sinasalakay ng araw ang Lupa, na nagdadala ng mga seryosong kaganapan sa planeta at sa Aking mga anak. Ang ilang mga bulkan, na kinatatakutan ng Aking mga anak, ay magsisimulang sumabog. Ang lupa ay manginig nang mas malakas; ang init at lamig ay magiging sukdulan.

CONVERT!

TUMIGIL NA ANG MGA TAGAWANAN AT PAG-AWAY SA MGA NAG-AANGKIN NA KASAMA KO. Maging higit sa Akin kaysa sa Diyablo: hindi kayo makapaglilingkod sa dalawang panginoon (Mt 6:24-34) – maging mga anak Ko.

Ang mga panalangin ay nakalulugod sa Akin kung sila ay taos-puso, kung ang mga ito ay ipinahayag ng mga nagsisisi na mga bata na nagnanais na lumago sa espirituwal na paraan upang magawang sumanib sa Banal na Kalooban.

Huwag mag-alala tungkol sa kung ano ang nangyayari sa iyo: mag-alala kung ang mga pagsubok ay hindi dumating sa iyo. Ang mga pagsubok ay isang palatandaan na ikaw ay lumalakad patungo sa Akin.

Manalangin, Aking mga anak, manalangin, ang korona sa Inglatera ay mabilis na gagawa ng balita; ang mga tao ay maghahangad ng kalayaan.

Manalangin, Aking mga anak, manalangin para sa Central America: ito ay mayayanig. Mayayanig ang Chile, France at Italy.

Manalangin, Aking mga anak, manalangin, ang mga dakilang korporasyon na gumagawa ng pagkain para sa sangkatauhan ay humihina, ang ruta ng mga pagkain ay malilihis.

Manalangin, Aking mga anak, manalangin: ang mga piling tao ay lumalakas at bumababa ang ekonomiya. Sila ang nagtutulak sa sangkatauhan patungo sa kanilang mga layunin.

BUMALIK KAYO SA TINAPAY NA WALANG LEBABA AT SA PAGKAKAIN NG tipid sa inyong sarili. PANATILIHING MAY STOCK ANG TUBIG.

Maging mga tao na may matatag na pananampalataya at maging matulungin. Mamuhay nang mabuti para hindi ka malinlang.

Magdasal ng Santo Rosaryo at tanggapin Ako sa Aking Katawan at Dugo sa Eukaristiya, na inihanda nang maayos. Maging eksperto sa pag-ibig.

MAGHANDA SA BABALA (1), AKING MGA ANAK: magkaroon ng kamalayan na kayo ay haharap sa inyong mga kilos at gawa. Magsisi ka!

Aking mga tao:

SA HARAP NG PANINIWALA, KAWALAN NG KAtiyakan, AT TAKOT NA MAARING MAYROON KAYO, MAGING MGA NILALANG NG PANANAMPALATAYA SA PAGMAMAHAL KO SA AKING MGA ANAK.

HINDI KITA BIBIGYAN NG MGA BATO PARA SA TINAPAY.

Huwag kang matakot, pinoprotektahan ka ng Aking Ina: huwag kang matakot.

Nananatili ako sa bawat isa sa inyo.

Pinagpapala Ko kayo at ipinadala sa inyo ang Aking Mga Anghel upang mauna sa inyo at buksan ang daan para sa inyo.

Pinagpapala Ko kayo, Aking mga anak. Nawa’y bumaha sa inyo ang Aking Kapayapaan.

Ang iyong Hesus

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

(1) Mga Rebelasyon tungkol sa Dakilang Babala ng Diyos sa sangkatauhan…

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Sa pagpapala sa atin ng lahat ng Kanyang Pag-ibig at Proteksyon, sinasabi sa atin ng ating minamahal na Panginoong Jesucristo: “Huwag kang matakot, ako ay sumasaiyo.”

Anong kadakilaan ang ibinuhos sa buong sangkatauhan para sa Banal na Kaluwalhatian at sa kaligtasan ng mga kaluluwa!

Paano natin tatanggihan ang napakaraming Pag-ibig na nakatayo sa harapan natin? Pag-ibig na umaakay sa Diyos Mismo na lumapit sa atin sa iba’t ibang sandali ng ating buhay, ngunit hindi natin Siya nakikilala. Iyon ang dahilan kung bakit sinasabi Niya sa atin na Siya ay dumarating sa atin bilang isang Pulubi ng Pag-ibig upang tayo ay magbalik-loob, dahil sa pangangailangan ng madaliang panahon.

Kailangan nating manatili sa landas ng pagbabalik-loob upang ang Pananampalataya ay hindi isang pansamantalang bagay, ngunit maging matatag sa loob natin.

Nagsasalita Siya sa atin ng “pagiging isang espirituwal na kanlungan” para sa KANYA at nagsasalita sa atin tungkol sa mga kanlungan na umiiral sa Lupa upang ang mga dapat manatili doon ay gawin ito. Alalahanin natin na ang mga tahanan na inilaan sa mga Sagradong Puso at kung saan nabubuhay ang Pag-ibig ng Diyos ay magiging mga kanlungan. Gayunpaman, higit sa lahat kailangan nating malaman na ang mga kanlungan na inihanda sa Mundo ay para sa mga pinakamapanganib na panahon ng pag-uusig.

Mga kapatid, kilalanin natin ang mga Palatandaan ng Panahon, at higit sa lahat, magtiwala tayo sa Diyos, manalangin tayo at magsabi: Amen, Amen, Amen.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.