Maria Scares Satanas

______________________________________________________________

Ang Birheng Maria ay malakas sa espirituwal na pakikidigma dahil kinamumuhian siya ng mga demonyo, at natatakot sa kanyang pambungad na panalangin. Malungkot na pinanghihinaan ng loob si Satanas.

Inihayag ng Diyos kay Satanas ang kanyang tunay na pagkatalo ay magmumula sa isang babae, si Maria ay dudurugin siya, nang pasamahin niya sina Adan at Eva sa kasalanan. Si Satanas ay matinding pagsalakay sa sangkatauhan dahil ang kanyang panahon ay mawawalan ng bisa sa isang fiasco.

______________________________________________________________

Si Lucifer ang pinaka perpektong nilalang sa pamamagitan ng kalikasan; Si Maria ang pinaka perpektong nilalang sa pamamagitan ng biyaya.

Si Lucifer ay nasira ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsuway; Pinababanal ni Maria ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsunod.

Gusto ni Lucifer na maging hari, tumangging maglingkod, at sa huli ay wala na; Gusto ni Maria na huwag maging walang anuman, nagnanais na maglingkod, at sa huli ay koronahan si Reyna ng Langit.

Ang unang bituin, si Lucifer, ay bumagsak mula sa anghel na kalawakan; ang pangalawang bituin, si Maria, ay nakataas.

Ang unang bituin na espiritu ay nahulog sa lupa; ang pangalawang bituin na umakyat sa Langit ang pangalawang bituin na umakyat sa Langit.

Ayaw tanggapin ni Lucifer ang Anak ng Diyos; tinanggap siya ng Mapalad na Birhen Maria sa kanyang sinapupunan.

Si Lucifer ay espirituwal na nilalang na mas masahol pa kaysa hayop; Si Maria ay isang tao na naging mas mabuting tao na naging mas mabuting anghel.

______________________________________________________________

Sinabi ng huling Amang Gabriel Amorth, dating Chief Rome exorcist, natakot si Satanas sa pinakamatibay na Maria, Kristo at Pope John Paul II. “Bakit ka natatakot kay Maria kaysa kay Kristo?” “Lalo akong nahihiya sa pagkatalo ng isang babae kaysa kay Kristo,” sagot ni Satanas sa umiiral na.

“Ang mga demonyo ay may ordinaryong at pambihirang kapangyarihan,” sabi ni Itay Amorth. Ang dating tukso ay binubuo ng tuksong ilayo ang mga tao mula sa Diyos upang mahulog sa Impiyerno, at ang huli ay binubuo ng pag-aari, vexation, o trabaho ng mga tahanan, hayop o bagay.

Ang mga kabataang naghahanap ng mga sekta ng satanas, séances, at droga ay pambihirang target, at inangkin ni Itay ang kababaihan sa labas ng 3-1 target dahil sa kanilang espirituwal na pagkatao.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.