Luz de Maria, Nobyembre 3, 2022

_______________________________________________________________

MENSAHE NI ST. MICHAEL ANG ARKANGHEL KAY LUZ DE MARIA

NOBYEMBRE 3, 2022

[Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

Mga Anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

Bilang Sugo ng Kabanal-banalang Trinidad, sinasabi ko sa iyo na ang sangkatauhan, na nalubog sa materyal na mga bagay, ay lumulubog nang mas malalim sa kung saan ay kaagad at may hangganan.

ANG TAO AY GUMAWA NG DIYOS SA KANILANG SARILI, NG KANILANG MORTAL NA KATAWAN, NG KANILANG EGO, NG KANILANG POSISYON SA LIPUNAN, IBIG SABIHIN NA MAAARING MAWALA SILA ANG KANILANG KALULUWA KUNG HINDI SILA AGAD MAGPAPASIYA NA BAGUHIN ANG KANILANG BUHAY SA PAMAMAGITAN NG PAGKILIG.

Itinuon mo ang iyong mga mata sa dalawang bansang nasa digmaan, ito ang paraan kung saan ikaw ay ginulo, na minamaliit ang kahalagahan ng ibang mga bansang may labanan. Tandaan na magkakaroon ng kamatayan ng isang pinuno sa Balkans, na agad na hahantong sa digmaan sa pagitan ng mga bansa.

Ang mga anak ng Ating Reyna at Ina ay hindi sinusuri kung ano ang nakatago sa likod ng mga nangyayari sa panahong ito: ang yugto ay nakatakda para sa Ikatlong Digmaang Pandaigdig.

Kawawang sangkatauhan! Ang paulit-ulit na paghagupit ng Earth sa mga kamay ng kalikasan ay itinatago sa ilalim ng mga konseptong siyentipiko, at ang binalaan ng Langit ay tinatawag na “pagbabago ng klima”.

ANG NANGYAYARI AY UMAAkay sa Sangkatauhan TUNGO SA KATUPARAN NG SINASABI NA.

Ang mga malalaking pagbabago ay magpapabilis sa paglitaw ng mga kaganapan para sa paglilinis ng henerasyong ito.

Ang isa pang palatandaan ay lilitaw sa harap mo: ang buwan na nakasuot ng pula(1) ang kulay ng dugo, na kilala mo bilang ang beaver moon. Ang beaver ay gumagawa ng mga probisyon para sa taglamig, ngunit pinagbantaan ng mga taong humahabol dito upang manghuli nito.

Inilalarawan ng buwan ang pag-unlad ng sangkatauhan tungo sa paglilinis nito:

Ito ay isang tagapagbalita ng nalalapit na mga malalakas na lindol at mga pagsabog ng bulkan … Ito ay isang tagapagbalita ng kalungkutan sa mga lipunan na tumututol sa karamihan ng mga bansa … Ito ay isang tagapagpahiwatig ng malubhang armadong pag-aalsa na nilayon upang ibagsak ang mga pamahalaan … Ito ay isang tagapagbalita ng pag- uusig ng iyong mga kapatid sa pamamagitan ng isang walang diyos na sangkatauhan.

Mga Tao ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo – isang bayang puno ng mga birtud na hinamak ng taong walang Diyos.

Ito ay isang panahon ng kalungkutan na dulot ng katalinuhan ng tao, na tinanggihan ang Banal na Trinidad at ang Ating Reyna at Ina. Ang kanyang mga espirituwal na kakayahan ay humihina, na humahadlang sa sangkatauhan na magkaroon ng pananampalataya at marangal na damdaming puno ng pagmamahal, ayon sa utos ng Ating Hari at Panginoong Jesu-Kristo.

ITO ANG PANAHON NG ESPIRITU SANTO PARA SA MGA TAONG MATATAG SA PANANAMPALATAYA… (Joel 2,28-29)

ITO AY MAGIGING PANAHON NG MGA KATANGAHAN PARA SA MGA NAIS NA MAG-convert: ITO NA ANG SANDALI PARA GAWIN ITO.

KAHIT GAANO TINDING ANG MGA PANAHON, OPTIMAL SILA PARA SA PERSONAL NA PAGBABAGO.

Ang manwal para sa daan ay Pag-ibig. Ang signpost na minarkahan upang hindi ka maligaw ay pagsunod . Ang tagpuan ay pag-ibig sa kapatid.

Mayroon kang Ina na nagmamahal sa iyo, at kinukulong Niya ang lahat ng Kanyang mga anak sa Kanyang Kalinis-linisang Puso upang hindi sila mailigaw ng kasamaan.

MAPANSIN, MASUNOD, KAPATIRAN AT MAAWAIN: ganyan ang mga tao ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo – isang bayan ng pag-ibig, ng pag-ibig sa kapwa at ng matatag at matibay na pananampalataya, napakalakas na hindi sila mababaluktot ng hangin. (I Cor 13:1-13)

Hintayin ang Anghel ng Kapayapaan: (2) tatanggapin mo siya sa pamamagitan ng matibay na pananampalataya na iyong hinihintay sa kanya.

Manalangin “sa panahon at wala sa panahon”. ( Efe. 6:18 )

Manalangin kasama ang iyong mga gawa at kilos, at mahalin ang iyong kapwa kahit na ang iyong kapwa tao ay iyong sariling pahirap.

Ipagdasal mo ang mga taong hindi ka mahal.

Manalangin nang buong puso.

San Miguel Arkanghel

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

(1) Tungkol sa “dugo” na buwan…

(2) Mga Paghahayag tungkol sa “Anghel ng Kapayapaan”…

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Ito ay isang napakalakas na tawag mula kay St. Michael the Archangel na naglagay sa atin sa harap ng salamin at binabalangkas para sa atin ang bahagi ng kung ano ang ating mararanasan. Inaanyayahan tayo sa Conversion, ibig sabihin, lampasan ang kaakuhan ng tao upang ito ay hindi gaanong mabigat.

Dala nito ang kahabag-habag ng tao, ang mga layunin ng sangkatauhan ay nananatiling nakatuon sa sarili nito, dahil ang ego ng tao ay umaakay sa isang tao na unahin ang may hangganan, sa katawan, sa kung ano ang humahantong sa higit na pagkilala. Ito ang kultura ng malaking bahagi ng lipunan: ang kultura ng katawan, hindi ang katuparan ng pagiging anak ng Diyos.

Si San Miguel Arkanghel ay naghiwa-hiwalay ng mga darating na kaganapan upang itulak tayo sa agarang pagbabagong loob: ang kamadaliang ito ay isang Kautusan na nagpapahiwatig na ang sandali ay apurahan.

Inaasahan ng pulang buwan ang darating: ang pagbabago ng daigdig at ang maling gawain at pag-uugali ng sangkatauhan – isang sandali ng malaking pagsubok at malaking pagkakataon upang, sa tulong ng Banal na Espiritu, ang mga nagsisisi ay magtatagumpay sa pagbabalik-loob. Ang paparating na buwan na ito ay hindi dapat tingnan bilang isang panoorin, ngunit dapat pagnilayan kung ano ang kinakatawan nito.

Mga kapatid, ito ang panahon, na nahaharap sa kinatatakutang digmaan, upang pagnilayan ang panloob na buhay upang iligtas ang kaluluwa. Ang Diyos ay pag-ibig, ang Pag-ibig ay Diyos. Dapat tayong maging magkakapatid at maging saksi ng Pag-ibig kay Kristo sa gitna ng kaguluhan ng sandali.

Amen.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.