Luz de Maria, Nobyembre 6, 2022

_______________________________________________________________

MENSAHE NG PINAKASANTO NA BIRHEN MARIA KAY LUZ DE MARIA

NOBYEMBRE 6, 2022

[Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

Mga minamahal na anak ng Aking Kalinis-linisang Puso, pinagpapala Ko kayo ng Aking Pag-ibig.

Mga Tao ng Aking Anak:

TAWAGIN KO KAYO NA MAGING PRATERNAL, UPANG PANATILIHAN ANG PANANAMPALATAYA, (Mt. 17:20-24) , UPANG MAGBIGAY UPANG TUMANGGAP, MABUTI NA TINGNAN ANG MGA ALAMAT AT MGA SENYALES (Lk. 12:54-56) , UPANG . MAGIGING MGA TAONG NAGNILAYAN KAYO SA LAHAT NG NANGYARI.

Ang Aking Anak ay nagdurusa dahil sa bawat pagkilos at gawaing salungat sa Kanyang Kalooban.

Dumating na ang panahon na ang Aking mga anak ay hindi nakakakita, hindi nakikinig at hindi nangaral: sila ay nananatiling bulag, bingi at pipi upang pasayahin ang mga hindi nakikiisa sa Banal na Kalooban.

Ang sangkatauhan ay nababaliw sa ingay ng kung ano ang makamundong at nakakapinsala sa katawan at espiritu; hindi ka nananalangin at tumalikod sa Aking Anak. Ikaw ay isang sangkatauhan na walang Diyos.

ANG sangkatauhan ay nasa pinakamalubhang panganib at hindi mo ito nakikita ; sa kabaligtaran, palagi ninyong nililibang ang inyong mga sarili nang hindi iniisip ang mga pagkakasala na inyong isinusugat sa Aking Anak.

Ang henerasyong ito ay namumuhay sa napakaraming kasalanan, mas malaki kaysa sa Sodoma at Gomorra (Gen. 19:1-30). Sa sandaling ito ang tasa ay halos walang laman.

AKO AY ISANG INA AT GURO: HINDI AKO ANG TAGLAY NG TAKOT – KASALIG, GUSTO KO IYO NA MAGHANDA AT MAGBABAW.

Ang sangkatauhan ay namumuhay sa ganap na karahasan: ikaw ay walang laman sa loob, na nalulugod sa iyong pinakamababang instincts, at ikaw ay madaling biktima ng kasamaan.

Mahal ka ng Aking Anak at mahal ka ng Ina at Guro na ito, kaya’t naparito ako upang tawagin kayo sa pagbabagong espirituwal at ihanda ang inyong mga sarili na pawiin ang gutom at lamig. Panatilihin ang mga aklat ng panalangin sa iyong mga tahanan, mga espirituwal na aklat na kailangan mong magkaroon ng naka-print.

Lumalakad ka sa kadiliman, ang parehong kadiliman na aabot sa Lupa at tatakpan ito ng ganap; pagkatapos ay darating ang Banal na Liwanag at liliwanagan ang lahat ng bagay na umiiral.

PAGMAMAHAL AY MAGKAKAROON SA MGA BATA NA MAGSISISI, AT MAGIGING SA AKING ANAK, MAGKAROON NG BAGONG BUHAY.

Mga Tao ng Aking Anak:

PATULOY NA KUMALAT ANG DIGMAAN! Ang sangkatauhan ay nagpapatuloy nang walang layunin nang hindi nakikita kung paano humihinga ng apoy ang mga interes ng isang bansa partikular na upang hindi matigil ang mga tunggalian.

Ang pagdurusa ay lumalala para sa sangkatauhan: ang taggutom ay magpapakita sa tao ng mukha nito at magkakaroon ng panaghoy. Kakailanganin ng mga bansa ang takip ng kadiliman upang hindi makita sa gabi at upang maprotektahan ang kanilang mga mamamayan.

WALANG NATATAKOT, MGA ANAK NG AKING KADILIANG PUSO, PATULOY NA WALANG TUMANG DAGDAG ANG IYONG PANANAMPALATAYA, LUMAPIT SA AKING BANAL NA ANAK, MANALANGIN KAY SAN MICHAEL NA ARKANHEL AT SA KANYANG MGA LEHIYON.

Maging mga nilalang ng panloob na kapayapaan, walang mga argumento o inggit at walang pagmamataas, alalahanin na ang katalinuhan na walang Diyos ay hindi nagtatamo ng Langit, ngunit karunungan, kababaang-loob, kaamuan, pagkamasunurin, pagmamahal sa kapwa at pagtitiyaga.

Bayan ng Aking Anak, manalangin, manalangin, manalangin; ang lupa ay nagising sa laman-loob nito at mula sa loob nito, lahat ng nilalaman nito ay tataas sa labas sa pamamagitan ng mga bulkan.

Mga tao ng Aking Anak, manalangin, manalangin: Ang France ay iiyak, ang England ay papasok sa kaguluhan. Magdasal, mga anak.

Mga tao ng Aking Anak, manalangin, manalangin – ang oras ng tao ay hindi panahon ng Diyos; magmadali sa iyong pagbabalik-loob. Sa isang kisap-mata ay makikita mo ang iyong sarili sa kaguluhan.

Ikaw ay minamahal ng Kabanal-banalang Trinidad. Maging mga taong nagsasagawa ng panalangin, awa, pag-ibig, kapatiran, kababaang-loob at pananampalataya nang hindi nakakalimutan ang Batas ng Diyos, Mga Gawa ng Awa, ang mga Sakramento at ang Salita ng Banal na Kasulatan.

BILANG INA MO PINAG-PROTEKTAHAN AT BINABASbasan kita. MABUHAY AKING IPINAPAHALAGA ANG IYONG MGA PANALANGIN AT MGA KAILANGAN SA PINAKASANTO TRINIDAD. MAGPATULOY SA IYONG DAAN NG WALANG TAKOT

Mga Anak ng Aking Kalinis-linisang Puso:

ISAISIP MO NA SA HULI AY MAGTAGUMPAY ANG AKING IMMACULATE PUSO.

Mahal Ko kayo, Bayan ng Aking Anak, mahal Ko kayo. Dinadala kita sa loob ng Aking Sinapupunan at pinoprotektahan kita. Huwag kang matakot, kasama mo ako.

Inang Maria

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, IPINAGlihi na WALANG KASALANAN.

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, IPINAGlihi na WALANG KASALANAN.

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, IPINAGlihi na WALANG KASALANAN.

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Ang ating Mahal na Ina, Ina at Guro ng Bayan ng Diyos, ay marubdob na tinatawag tayong tungo sa pagbabagong loob dahil ito ang sandali na inihula.

Binibigyang-diin niya ang ating pangangailangan na maging kapatiran at mapagpakumbaba, hindi natin kailangang isipin na tayo ay napakatalino na nakalimutan natin ang Diyos. Hindi ito nangangahulugan na ang Ating Ina ay hinahamak ang katalinuhan, ngunit ito ay iba sa pagiging matalino, dahil ang matalinong tao ay umaakay sa kanilang katalinuhan na magmuni-muni nang hindi nagmamadali, dahil palagi silang naghahanap ng Banal na Tulong.

Ang ating Ina ay nagbibigay sa atin ng mga susi para makilala natin ang sandali kung saan nahanap natin ang ating sarili: “halos walang laman ang kopa, nananahan ang karahasan sa sangkatauhan”…

Sa pagitan ng mga linya, inuulit ng Ating Mahal na Ina na ang teknolohiya ay hihinto, at dahil dito ay inirerekomenda niya na magkaroon tayo ng mga aklat ng panalangin, ang Banal na Kasulatan at mga teksto na nais ng bawat tao na mailimbag.

Ibinalita niya sa atin ang Tatlong Araw ng Kadiliman at kahangalan ng tao. Itinuro niya para sa atin ang mga kaganapang napakalapit, upang tayo ay maging matulungin, kasama si Kristo bilang Guro ng ating buhay at itinalaga sa Ating Mahal na Ina.

Amen.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.