Grasya

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Ang Aktwal at Nagpapabanal na mga Grasya ay mga kusang regalo ng pag-ibig at awa ng Diyos upang iligtas ang sangkatauhan. Ang pagpapabanal na biyaya ay nagpapabago sa isang makasalanan bilang isang anak ng Diyos, nananatili sa kaluluwa habang hindi tayo nakagawa ng mortal na kasalanan, at maaari nating mabawi ang banal na kaugnayan sa sakramento ng Penitensiya. Ang aktwal na biyaya ay nagsasangkot ng mga lumilipas na divine impulses dahil sa mga gawaing nakapagpapalusog, bilang pagsasaalang-alang sa mga merito ni Kristo, para sa pagkakaisa sa Diyos at Espirituwal na Paglago.

Ang pitong sakramento ay nagbibigay ng grasya:

  • Ang pagpapabanal ng biyaya ay ipinapahayag sa Binyag, Penitensiya, at Pagpapahid ng Maysakit
  • Ang pagpapabanal ng biyaya ay tumataas kapag ang isang sakramento ay tinanggap sa estado ng biyaya
  • Ang tunay na biyaya ay ibinibigay ng lahat ng sakramento
  • Ang katangiang sakramento ay hindi maalis-alis na nakatatak sa kaluluwa sa Binyag, Kumpirmasyon, at pagkapari
  • Isang natatanging biyaya ang ibinibigay ng bawat sakramento ayon sa layunin nito sa kaluluwa

Ang mga sakramento ay mga sagradong tanda at mga instrumento ng biyaya. Ang mga Katoliko ay maaari ring dagdagan ang pagpapabanal na biyaya sa pamamagitan ng panalangin at mga gawa ng awa.

_________________________________________________________________

This entry was posted in Default. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.