Mga Kaluluwang Biktima

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Matinding nararanasan ng mga Kaluluwa ng Biktima ang tumutubos na kapangyarihan ng pagdurusa, dahil pinili sila ng Diyos na sumailalim sa abnormal na matinding pisikal at kung minsan ay espirituwal na pagdurusa para sa kaligtasan ng ibang tao.

Ipinahayag ni San Pablo, “Ngayon ay nagagalak ako sa aking mga pagdurusa alang-alang sa inyo, at sa aking laman, pinupunan ko ang kulang sa mga paghihirap ni Kristo alang-alang sa kanyang katawan, na siyang iglesya.” (Colosas 1:24)

Bagama’t naisakatuparan ni Jesucristo ang ating pagtubos, tayo ay “mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tayo ay magdusa na kasama niya upang tayo ay lumuwalhati din kasama niya.” (Rom 8:17)

Ang mga pagkakataon para sa pagtubos na pagdurusa ay hindi pantay na ipinamamahagi sa sangkatauhan. Tinitiyak ng Kasulatan na kaya nating pasanin ang anumang krus na ibibigay sa atin ng Diyos, dahil tumatanggap tayo ng lakas upang matiis ang krus.

“Walang tuksong dumating sa inyo, kundi gaya ng karaniwan sa tao; at ang Diyos ay tapat, na hindi niya itutulot na kayo ay tuksuhin nang higit sa inyong makakaya, ngunit kasama ng tukso ay magbibigay din ng paraan ng pagtakas, upang kayo ay makapagtiis.” (1 Corinto 10:13)

Ang pantubos na pagdurusa ng kaluluwa ng biktima ay may matinding at personal na anyo ng Grasya na kadalasang sinasamahan ng mystical phenomena, tulad ng mga pangitain at locutions, na may matinding pisikal at espirituwal na sakit.

Binubuo ng stigmata ang mga sugat sa pagpapako ni Kristo sa katawan ng kaluluwa ng biktima, bilang mga sugat na duguan sa mga palad, paa, tagiliran o noo. Ang invisible stigmata ay binubuo ng mga sakit ng Pasyon ni Kristo na walang mga sugat.

Si St. Faustina Kowalska (1905-1938), Apostol ng Divine Mercy, ay dumanas ng hindi nakikitang stigmata, at si St. Pio ng Pietrelcina (1887-1968) ay may nakikitang stigmata, mahinang kalusugan at madalas na marahas na pisikal at espirituwal na pag-atake.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.