Mga Kasalanan laban sa Espiritu Santo

_______________________________________________________________

1. Pangwakas na Kawalang-pagsisisi

Ang kasalanan ay nangyayari kapag ang isang tao ay tumangging tumanggap ng kapatawaran at awa para sa kanyang mga kasalanan. Ang tao ay tumatanggi sa Banal na Espiritu na palayain siya mula sa mga kasalanan dahil naniniwala siyang hindi siya karapat-dapat sa kapatawaran.

2. Pagpapalagay

Ang presumption ay ang kabaligtaran ng Final Impenitence. Ang mga tao ay nagkasala nang malubha kapag inaakala nila ang kapatawaran ng Diyos. Sinadya nilang nagkakasala dahil alam nilang mahabagin ang Diyos, ipinapalagay nila ang Kanyang awa, ngunit nakakamit ang poot ng Diyos sa halip na awa. Ang mga taong mapangahas ay hindi nagpapakita ng pagsisisi, nananatiling nagkasala sa kanilang mga kasalanan, at nagkakaroon ng kasalanan ng pagpapalagay.

3. Kawalan ng Pag-asa

Ang kawalan ng pag-asa ay isang kasalanan laban sa Banal na Espiritu para sa pagkawala ng pag-asa na mapatawad.

4. Paglaban sa Kilalang Katotohanan

Sinabi ni Jesus sa Kanyang mga apostol ilang sandali bago umakyat sa Langit, “ngunit ang Tagapayo, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, ay siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo.” (Juan 14:26)

Ang Banal na Espiritu ay umaakay sa lahat ng tao sa katotohanan. Gayunpaman, maaari nilang labanan ang katotohanan.

5. Inggit sa Espirituwal na Kabutihan ng Iba

Maging masaya sa kung ano ang nakukuha mo; ang kasiyahan ay isang nawawalang birtud sa ating kultura.

6. Katigasan sa Kasalanan

Ang mga tao ay nagpapatuloy sa kasalanan, sa halip na aminin na sila ay mali at nangangailangan ng pagsisisi. Hindi nila binibigyan ng operating room ang Banal na Espiritu, ganap na tinatanggihan Siya at pinalalaki ang kanilang pagmamataas.

_______________________________________________________________

This entry was posted in English and tagged . Bookmark the permalink.