Ang Hindi Banal na Trinidad

_______________________________________________________________

Pinamemeke ni Satanas ang Banal na Trinidad na binubuo ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang kanilang mga katapat ay si Satanas, ang Antikristo at ang Huwad na Propeta. Ang Banal na Trinidad ay naglalarawan ng walang katapusang katotohanan, pag-ibig, at kabutihan, at ang hindi banal na trinidad na panlilinlang, poot, at purong kasamaan.

Si Satanas at ang isang-katlo ng mga anghel ay pinalayas mula sa langit sa panahon ng isang paghihimagsik bago nagsimula ang mundo. Ang Arkanghel Michael at ang iba pang mga anghel ay makikipagdigma kay Satanas at sa kanyang mga demonyo at ibubukod sila sa langit magpakailanman.

Ang Antikristo ay magpapanggap na isang mapayapang pinuno, ngunit lantarang lalapastanganin ang Diyos, lalabagin ang isang kasunduan sa kapayapaan sa mga Hudyo, aatake sila at ang mga mananampalataya kay Kristo, lapastanganin ang itinayong muli na Ikatlong Templo sa Jerusalem, at aangkin ang personal na pagsamba sa templo. Ang pag-aangkin na ito ay ang Kasuklam-suklam na Kapanglawan.

Ang Maling Propeta ay magsasalita nang mapanghikayat at mapanlinlang upang ilayo ang mga tao sa Diyos at isulong ang pagsamba sa Antikristo at kay Satanas. Ang Huwad na Propeta ay gagawa ng mga dakilang tanda at kababalaghan, kabilang ang pagbaba ng apoy mula sa langit. Maglalagay siya ng imahe ng Antikristo para sambahin sa templo, bibigyan ng buhay ang imahen, hihilingin sa lahat ng tao na sambahin ang imahen at pupugutan ng ulo ang mga tumatangging sumamba dito.

Pipilitin din ng Maling Propeta ang bawat tao na tumanggap ng marka ng halimaw upang ipakita ang kabuuang debosyon sa Antikristo at pagtalikod sa Diyos. Ang marka ay magpapahintulot sa komersiyo ngunit magdudulot ng walang hanggang kapahamakan. Ang Bibliya ay nagbabala sa marka ay nagpapahiwatig ng pagtanggap sa isang sistema ng ekonomiya at isang sistema ng pagsamba na tumatanggi kay Kristo.

Si Satanas ay ang anti-Diyos, ang Hayop na anti-Kristo, at ang Huwad na Propeta ang anti-Espiritu. Ang hindi banal na trinidad na ito ay uusigin ang mga mananampalataya at linlangin ang maraming tao para sa walang hanggang kapahamakan. Mananaig ang Banal na Trinidad at Langit!

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.