Luz de Maria, Nobyembre 26, 2022

_______________________________________________________________

MENSAHE NI SAN MICHAEL ANG ARKANGHEL KAY LUZ DE MARIA

NOBYEMBRE 26, 2022

[Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/mensajes-anteriores/en/noviembre.html ]

Mga Anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

MAPUNO NG MGA BIYAYA NG PINAKASANTO TRINIDAD AT NG ATING REYNA AT INA.

Ako ay isinugo ng Kabanal-banalang Trinidad;

SIMULA NG PANAHON NG ADVENT, DUMATING AKO PARA PAALALA KA

Ang tungkulin ng bawat isa sa inyo na mamuhay nang may kapayapaan ng puso.
Ang tungkuling dalhin ang Banal na Liwanag sa loob ng bawat isa sa inyo at maging magaan para sa inyong mga kapatid.

Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, ang mga anak ng Hari ay dapat maghanda upang mamuhay sa Adbiyento sa pamamagitan ng pagsisisi sa mga kasalanang nagawa, habang pinapanatili ang Pananampalataya, Pag-asa at Pag-ibig sa kapwa.

Ang mga anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo ay nagsisindi ng unang kandila ng Adbiyento na ito sa bawat simbahan, sa bawat tahanan, sa bawat puso, batid na ang Ating Hari at Panginoong Hesukristo ang ilaw ng mundo (Jn. 8:12), at ang liwanag na ito ay patuloy na magniningas magpakailanman.

Mga anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, patuloy kayong kumakapit sa mga materyal na bagay, na hindi alam na ang materyal ay malapit nang maging alaala, dahil sa pagpapataw ng tatawaging bagong salapi (1). Ang magiging reaksyon ng sangkatauhan ay ang pag-iyak sa pagkawala ng kontrol sa mga materyal na bagay. Masusupil ang sangkatauhan.

Mga anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, kapag nakikita ko ang paganismo sa gitna ng sangkatauhan, nakikita ko ang pagkapoot sa sarili ng sangkatauhan sa pagpayag sa sarili na patuloy na mamuhay sa mga anino.

ITO NA ANG PANAHON PARA IWASAN NG SANGTAO ANG DEBAUCHERY AT TANGGAPIN ANG PAGIGING MAS MALAPIT SA LAHAT NG PANAHON SA PINAKASANTO TRINIDAD AT ATING REYNA AT INA NG HULING PANAHON.

CONVERT NA! ( Mar. 1:14-15 ) Hindi ka dapat maghintay. Ito ay apurahan para sa mga anak ng Ating Hari at Panginoong Jesucristo na simulan ang landas ng pagbabalik-loob at palakasin ang kanilang Pananampalataya.

Ang henerasyong ito ay pinangungunahan ng makalupang kapangyarihan. Ang Evil One ay nagtakda upang sirain ang pamilya at gawin ang sangkatauhan na hamakin ang Ating Reyna at Ina.

Ang henerasyong ito ay nasa matinding panganib mula sa malalaking bulkan sa buong mundo na sunod-sunod na nagigising.

Manalangin, mga anak ng Diyos, manalangin para sa Japan: ito ay magdurusa dahil sa kalikasan at sa kanyang kapwa tao.

Manalangin, mga anak ng Diyos, manalangin: dumarating ang pagdurusa sa Brazil.

Manalangin, mga anak ng Diyos, manalangin para sa San Francisco: ito ay magdurusa dahil sa kalikasan.

Manalangin, mga anak ng Diyos, manalangin para sa Chile, Sumatra, Australia: sila ay mayayanig sa puwersa ng kalikasan.

Bayan ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, patuloy na nagbubungkal ng espirituwal na lupa, nagdaragdag ng Pananampalataya, Pag-asa at Pag-ibig sa kapwa.

MAGING PAG-IBIG, AT MAKATANGGAP KA NG “LAHAT RIN NG IBANG BAGAY”. ( Mat 6:33 ) 

Ang sangkatauhan ay dinadalisay; ito ay kinakailangan, sa pamamagitan ng paglilinis, para sa Banal na Pag-ibig na maghari sa bawat puso.

Pinagpapala kita ng Aking Espada na nakataas.

San Miguel Arkanghel

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

1. Basahin ang tungkol sa pagbagsak ng ekonomiya…

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Tinatawag tayo ni San Miguel Arkanghel sa simula ng Panahon ng Adbiyento upang ipagpatuloy ang pagiging pag-ibig upang maibahagi natin ito sa ating mga kapatid. Kailangan natin ng pagmamahal upang magbigay ng mga bunga ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, na kinakatawan sa kandila na ating sinisindi bilang tanda na ang Banal na Liwanag ay hindi kailanman mapapatay sa mundo.

Tayo ay tinawag na iwaksi ang kahalayan at mamuhay sa pagbabagong loob, dahil ang pagiging espirituwal ay dapat umakay sa atin na mamuhay nang mas malapit sa Panginoon.

Ang mga pagbabagong patuloy nating mararanasan ay haharapin natin kung gaano kahirap ang mamuhay sa materyalismo at biglang wala nang maaasahan. Ano ang gagawin ng tao?

Sa oras na ito tayo ay nahaharap sa isang napakaseryosong pagbaba ng espirituwalidad, kaya’t ang pagkakabaha-bahagi ay ang pinakamasamang kaaway sa lahat ng larangan ng lipunan, at higit pa sa loob ng Simbahan.

Mga kapatid, maging pag-ibig tayo at susunod ang iba (cf. Mt 6:24-34).

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.