PASKO NA

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Mga Pagbati ng Panahon!

Ang Pasko ay nagdiriwang ng kapanganakan ni Kristo.

“Ngayon ganito ang nangyari sa pagsilang ni Hristo. Nang ang kanyang ina na si Maria ay ipinamana kay Jose, ngunit bago sila nanirahan nang magkasama, natagpuan siyang may anak sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Si Jose na kanyang asawa, yamang siya ay isang mabuting tao, subalit ayaw niyang ilantad siya sa kahihiyan, ay nagpasyang tahimik na diborsiyahin siya. Ganyan ang kanyang intensyon, narito, ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip at sinabi, ‘Jose, anak ni David, huwag kang matakot na dalhin si Maria na iyong asawa sa iyong tahanan. Sapagkat sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ay ipinaglihi ang batang ito sa kanya. Siya ay manganganak ng isang anak na lalaki at siya ay ipapangalan mo kay Hesus, dahil ililigtas niya ang kanyang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan. Ang lahat ng ito ay naganap upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta.

Hindi siya nakipagtalik sa kanya hanggang sa manganak ito ng isang lalaki, at pinangalanan niya itong Hesus.” (Mateo 1:18-22, 25)

“Sapagkat sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ay ipinaglihi ang batang ito sa kanya,” sabi ng anghel kay Jose, pinatutunayan ang pakikilahok ng Banal na Espiritu sa pagsilang ni Kristo, at “ililigtas niya ang kanyang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan,” patuloy ng anghel, na nagpapahayag ng misyon ng pagtubos ni Kristo.

Ipinapakita ng ebanghelyo ni San Mateo na natugunan ni Kristo ang lahat ng propesiya tungkol sa Mesiyas, bagama’t isang Judiong nucleus lamang ang tumanggap sa Mesiyas, ngunit ang mga Gentil ay nagalak sa Magandang Balita na ipinangaral ni Apostol Pablo at ng kanyang mga disipulo.

“Ngayon ay may mga pastol sa rehiyong iyon na naninirahan sa bukid at nagbabantay sa kanilang kawan sa gabi. Ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanila, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumiwanag sa kanilang paligid, at sila ay tinamaan ng matinding takot. Sinabi sa kanila ng anghel, ‘Huwag kayong matakot; sapagkat masdan, ipinahahayag ko sa inyo ang mabuting balita ng malaking kagalakan na magiging para sa lahat ng tao.Sapagkat ngayon sa bayan ni David ay isinilang ang isang tagapagligtas para sa inyo na Mesiyas at Panginoon. At ito ay magiging tanda para sa iyo: makikita mo ang isang sanggol na nakabalot sa mga damit na pangbabae at nakahiga sa sabsaban.’ At biglang nagkaroon ng isang pulutong ng makalangit na hukbo kasama ang anghel, na pinupuri ang Diyos at nagsasabi:

‘Luwalhati sa Diyos sa kataastaasan at sa lupa’y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya.’ Kaya, nagmamadali silang nagpunta at natagpuan nila sina Maria at Jose, at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Pagkatapos ay bumalik ang mga pastol, na niluluwalhati at pinupuri ang Diyos sa lahat ng kanilang narinig at nakita, tulad ng sinabi sa kanila.” (Lucas 2:8-14,16,20)

Nagmadali ang mga pastol na makita ang sanggol, hindi sila nagdala ng mga regalo dahil napakahirap nila, kundi ginayakan si Hesus, at “nagbalik, na niluluwalhati at pinupuri ang Diyos.”

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.