Petrus Romanus, 14 Abril 2018

______________________________________________________________

Ako ay pumarito upang igalang ang inyong unang Pagdalaw 50 taon na ang nakararaan, nang ilagay ko kayo sa isang daan ng tadhana; Ang buhay ninyo ay isa sa mga matinding pagsubok at sakripisyo; Kayo ay tinawag na akayin ang Aking mga tupa sa Lupang Pangako; magkakaroon kayo ng malalaking digmaan kay Satanas at sa Anticristo at mabubuhay para makita ang Ikalawang Pagparito. Ang unang bahagi ng inyong Misyon ay matatapos sa lalong madaling panahon. Tatawagin kayo palayo upang akayin ang Aking mga anak sa mga banyagang lupain. Panatilihing malapit sa inyo ang Tatak ng Diyos na Buhay; ilagay ang mga ito sa inyong mga tahanan at sa mga pintuan; Hindi makatatagos si Satanas sa mga puso at tahanan na nagdadala ng Tatak na ito.

______________________________________________________________

WALANG HANGGANG AMA: “Sumainyo ang kapayapaan, Aking pinagpalang anak, na pinakakalugud lugod sa Aming mga Banal na Puso.”

WALANG HANGGANG AMA: “Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Kapayapaan, Anak ko! Walang dapat ikatakot tulad ng Ako ang inyong Ama – ang inyong Buhay. AKO NGA – Ako ay nabubuhay sa inyo habang kayo ay nabubuhay sa Akin – tulad ng ginagawa ng lahat ng Aking mga anak, na tapat sa Aking Salita. Ngayon, Aking anak, Ako ay pumarito upang igalang ang Unang Pagdalaw sa iyo, mga limampung (50) taon na ang nakararaan, nang ilagay Ko kayo sa isang daan – isang tadhana – ng malaking paghahanda. Ikaw, bilang isang binata na labing pitong (17) taong gulang ay ibinigay sa Akin ang iyong ‘fiat’, tulad ng ibinigay ng Birheng Maria, ng Aking Anak na Babae at ng iyong Mystical Spouse, noong Siya ay napakabata pa, upang maging Ina ng Aking Banal na Anak na si Jesus.”

“Ang pananampalataya at walang-kundisyong pagsunod sa Aking Salita, ay isang mahalagang kaloob; iilan lamang sa Aming mga anak ang gumagawa nito, sapagkat karamihan ay binibilang ang gastos ng naturang gawain, na nagbibigay nang libre nang walang reserba. Ito ang hinihiling Ko sa lahat ng Aking mahal na mga anak – nagtitiwala sa kanilang Ama sa Langit, batid na lagi Niyang tutuparin ang Kanyang Salita at mga Pangako.”

“Ang huling limampung (50) taon ng iyong buhay, Aking anak, ay isa sa mga matinding pagsubok at sakripisyo, tulad ng hiniling Ko sa iyo na maihalintulad sa Aking Banal na Anak na si Jesus – kahit na kung minsan ay mahina ka, ngunit paulit ulit kang tumayo, upang kunin ang krus na iyon at sundin ang Aking Jesus, na iniinom ang Kanyang saro ng Matinding Pagdurusa, upang maraming kaluluwa ang maligtas at lumapit sa Akin sa Langit.”

“Salamat sa iyo William sa iyong tapang at katatagan, hindi kailanman nag-aalinlangan sa iyong pananampalataya o tiwala sa iyong Ama sa Langit, kahit na maraming beses mo Siyang pinagdudahan.”

“Ang mga Salita na sinabi Ko sa iyo sa Aking unang pagbisita sa iyo, hindi mo naunawaan, ngunit ngayon ay nauunawaan mo na rin ang mga ito. Tinawag kayo upang akayin ang Aking mga tupa sa Lupang Pangako at na kailangan ninyong gumawa ng malalaking digmaan kay Satanas at sa Anticristo – na kayo ay mabubuhay upang makita ang Ikalawang Pagparito ng Aking Banal na Anak na si Jesus. Ang mga salitang ito rin ang ibinibigay Ko sa inyo ngayon, muli: Pakanin ang Aking mga tupa!”

“Nakumpleto mo na ngayon ang unang bahagi ng iyong Misyon at ngayon ay papasok ka na sa ikalawang bahagi ng napakagandang Tungkuling ito. Ang lahat ng yugto ng unang bahagi ng inyong Misyon ay matatapos sa lalong madaling panahon, sa mabilis na pagkakasunod sunod at habang nakumpleto ninyo ang mga ito, ang ikalawang yugto at bahagi ng Aking Plano para sa inyo ay magsisimula.”

“Tatawagin kayo palayo upang pamunuan ang Aking mga anak sa mga banyagang lupain. Walang kapangyarihan sa Earth o sa underworld ang pipigil dito. Ang lahat ng tungkuling ibinigay Ko sa inyo sa nakalipas na limampung (50) taon ay magkakabunga at ang bawat lupain na tatanggap sa inyo bilang Aking Propeta at Sugo ni Birheng Maria, ay mapoprotektahan mula sa mga pangunahing parusa. Tatawagin ka ng mga makapangyarihang tao upang tumulong sa pamumuno sa kanilang mga bansa, lalo na’t ang labanan ay magngangalit sa pagitan ng Langit at Impiyerno sa lahat ng Bansa. Ang isa na ng Royalty ay tatawag sa iyo.”

“Anuman ang mga kaaway na magsisikap na pigilan ang Aking mga Plano, ang Aking Kalooban, ay matutupad. Magpatuloy sa kung ano ka ngayon. Manalangin at manalangin at magsikap tungo sa lahat ng sinabi ko sa iyo.”

“Kilalanin mo ito Aking anak at lahat ng Aking mga anak: Ang mundo ay nasa bingit na ngayon ng Dakilang Digmaan. Makikita ninyo ang mas malakas na likas na kaguluhan sa buong mundo, habang ang Aking kaaway ay nagngangalit upang lamunin ang mga kaluluwa at patayin ang maraming anak ng Diyos hangga’t kaya niya, upang siya – si Satanas – ay magagawang ilabas ang Anticristo at wasakin ang Simbahan ng Diyos sa Lupa at alisin ang lahat ng bakas ng Larawan ng Banal na Pag ibig ng Aking Banal na Anak, bilang Satanas ay may isang malaking pagkamuhi kay Jesus at sa Kanyang Pinakabanal na Inang Maria, Na dudurog ang kanyang ulo sa lalong madaling panahon.”

“Ang iyong ikalawang Misyon ay nagsisimula ngayon, mahal na anak, at ang pangatlo ay sa Bagong Banal na Panahon. Lahat ng tulong ay darating sa inyo mula sa maraming bansa – karamihan sa kanila ay hindi ninyo kilala. Darating Ako para sa iyo sa lalong madaling panahon, upang ikaw ay mahubog, upang palakasin ka para sa gawaing darating. Tutulungan ka ni San Elias, dahil magkakaroon ka ng kanyang espiritu at ni San Juan Bautista.”

“Kapayapaan, Aking anak. Pinagpapala Ko kayo at ang lahat ng Aking mga anak sa buong mundo: Sa Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Manalangin, Aking mga anak! Hilingin sa Birheng Maria – Ang Immaculada Concepcion – na palakasin ka. Tumawag sa Heneral, San Miguel, kapag ang mga kaaway ng Diyos atake sa iyo.”

“Ang mga kalasag na ito ay ang Tatak ng Diyos na Buhay, na ibinigay Ko sa Aking anak na babae, Maria Divine Mercy. Panatilihin ang mga ito malapit sa iyo. Ilagay ang mga ito sa inyong mga tahanan at sa mga pintuan, sapagkat hindi maaaring tumagos si Satanas sa mga puso o tahanan na nagdadala ng Tatak na ito. Pinagpapala Ko kayong lahat: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Humayo ka nang payapa, aking William: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Muli Akong magsasalita sa iyo, Aking anak, sa isang mas mahalagang tala tungkol sa iyong malapit na pamilya: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“AKO AY – ang Simula at ang Wakas – Na walang simula o wakas.”

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.