Luz de Maria, 5 Disyembre 2022

_______________________________________________________________

MENSAHE NI ST. MICHAEL ANG ARKANGHEL KAY LUZ DE MARIA

5 DISYEMBRE 2022

[Tingnan ang website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

Mga Anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

BILANG MGA MIYEMBRO NG MISTIKONG KATAWAN NI CRISTO, TINAWAG KAYO UPANG PANATILIHIN ANG PANANAMPALATAYA AT MAGING MGA NILALANG NG PANALANGIN, HINDI LAMANG SA MGA SALITA, KUNDI MAY PATOTOO.

Maging mga nilalang ng Pananampalataya at Pag-ibig, at sa parehong oras ay magkaroon ng kamalayan na ang palalo, ang mayabang, ang mapagmataas, ang taong walang kamalayan sa kahulugan ng pagiging anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, ay madaling biktima ng Diyablo; palagi siyang pinangungunahan ng Masama upang maging “katitisuran ng kanyang mga kapatid” (I Cor 8:9).

Ang ating Hari at Panginoong Hesukristo ay labis na nagdadalamhati sa mga hangal na batang ito na namumuhay nang walang puso, na nagdadala ng kasamaan sa kanilang sarili. Ang kamangmangan ng tao, ang bunga ng maling paggamit ng malayang pagpapasya, ay humahantong sa mga tao sa paglubog sa pagdurusa na kanilang dinala sa kanilang sarili, at kung saan magiging mahirap para sa kanila na lumabas hanggang sa kanilang kilalanin na “Ang Diyos ay ang Panginoon” (Awit 100). :3; ​​Apoc. 17:14).

Mga Anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

Kapag binigay ng mga tao ang kanilang sarili sa mga kasiyahan ng tao, sila ay nabubulok sa espirituwal at pinarurusahan ang kanilang mga sarili, na pumapasok sa kadiliman na ang kamunduhan ay nagpapatingin sa kanila bilang liwanag upang mapanatili sila sa kasalanan.

MGA BAYAN NG ATING HARI AT PANGINOONG JESUCRISTO, HINDI ITO ANG PANAHON PARA SA HALF-PUSO ESPIRITUWAL NA BUHAY.

Mga Anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

Tinatawagan kita upang gumawa ng mga tiyak na hakbang. Hindi ito oras para gugulin ang iyong buhay nang walang kabuluhan; sa kabaligtaran, ito ay kinakailangan para sa iyo na maging tunay sa iyong panloob na buhay. Ang mga pagpapala ay nasa harapan mo, Bayan ng Diyos, ngunit kasabay nito ay naaakit mo ang kasamaan sa pamamagitan ng iyong walang pigil na mga gawa at pag-uugali.

Mga anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, kayo ay magdurusa bilang sangkatauhan dahil sa patuloy na reaksyon ng mga bulkan na magbubunsod ng malalaking pagsabog at pipigil sa inyo na magpatuloy gaya ng normal sa kasalukuyan. Ang buong komunidad ay ililipat sa mas ligtas na mga lugar upang maiwasan ang mga gas mula sa mga pagsabog ng bulkan na magdulot ng hindi na maibabalik na pinsala.

Ang lupa ay patuloy na manginig sa lahat ng dako, nang walang tigil.

Manalangin, mga anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, manalangin para sa Mexico: ito ay magdurusa dahil sa kalikasan at pagkakanulo.

Manalangin para sa Brazil: ang mga tao ay magagalit, magdudulot ng mga kaguluhan at pagdurusa ng mga inosente. Ang tubig ang magpapadalisay sa bansang ito.

Ipagdasal ang Japan: ito ay magdurusa nang husto dahil sa kalikasan at sa pamamagitan ng kamay ng tao.

Ipagdasal ang Indonesia: magdurusa ito nang husto dahil sa kalikasan.

Ipagdasal ang Argentina, ang bansang ito ay masusubok. Ang mga nanghihimasok ay magpapakalat ng hindi pagkakaunawaan at lilikha ng kaguluhan, na ilalagay ang mga tao laban sa isa’t isa. Ipanalangin ang bansang ito.

Manalangin para sa Central America: magdurusa ito dahil sa kalikasan. Dapat kang manalangin nang buong puso.

Ipanalangin ang Estados Unidos, ipanalangin na ang mga pinuno nito ay maging maingat sa kanilang mga gawain at kilos. Manalangin, dahil ang kalikasan ay patuloy na kumikilos nang malakas sa bansang iyon.

Manalangin nang may pagtitiwala at katotohanan; ipagdasal ang iyong mga kapatid na maligamgam sa pananampalataya at hindi sumasaksi sa pag-ibig, pagkakawanggawa at kapatiran.

Tanggapin ang Katawan at Dugo ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo.

Magdasal ng Santo Rosaryo bilang tanda ng pagmamahal sa Ating Reyna at Ina.

Maging tapat sa Diyos at ibigin ang pagkakaisa.

Maging tapat, bawat isa sa iyong sariling estado, dahil ang pagpapala at katatagan sa Pananampalataya ay ipinanganak ng katapatan.

MAGHINTAY NA MAY BANAL NA PAGTITIIS SA ANGHEL NG KAPAYAPAAN, NA BUHAYIN ANG PAG-ASA NA HINDI NAWAWALA ANG ILAN SA INYO, NGUNIT NAHIHINA NA NG MARAMING BAGAY NA INYONG KINAKAHARAP.

Mga Anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

Maging mapagkawanggawa sa iyong kapwa (I Ped. 4,8; Eph. 4,32). Ang pag-ibig sa kapwa ay ang buklod na nagbubuklod sa iyo. Ang mga taong may matigas na puso ay kumikilos laban sa pag-ibig sa kapwa-tao upang magdulot ng pagkakabaha-bahagi, na kasalukuyang ginagawa ng Diyablo laban sa Mistikong Katawan ni Kristo.

Dapat kang manalangin, dapat mong tuparin ang panalangin, dapat mong isabuhay ang pagiging mga anak ng Ating Hari at Panginoon sa pamamagitan ng paggawa at pagkilos sa paraang ni Kristo.

Bilang mga anak ng napakabanal na Manunubos, magpatuloy nang walang takot, nang may kumpiyansa at pananampalataya na sa pagiging tagatupad ng Banal na Kalooban, matatanggap mo ang iyong gantimpala.

Pinoprotektahan kita sa pamamagitan ng Banal na Utos, pinagpapala kita ng Aking Espada.

PANANAMPALATAYA, PANANAMPALATAYA, PANANAMPALATAYA.

San Miguel Arkanghel

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid:

Sa pagkakaisa kung saan pinangungunahan tayo ng pananampalataya sa Kabanal-banalang Trinidad at sa Ating Mahal na Ina, patuloy nating pinahahalagahan ang bawat Tawag na nagsisilbing daan para sa atin, upang sa ating paglalakad dito, hindi na ito mabigat, ngunit para maramdaman natin na kasama natin si San Miguel Arkanghel at ang kanyang mga Legion gayundin ang ating minamahal na Anghel na Tagapag-alaga, ang ating Kasamahan sa daan.

Nang may malaking katiyakan ay ating alalahanin nang napakalinaw na ang Banal na Liwanag ay nananatili sa harap ng bawat isa sa atin upang tayo ay pagpalain ni Kristo at ng ating Mahal na Ina.

Si San Miguel Arkanghel, na may kapangyarihan ng pananampalataya at pagmamahal para sa Bahay ng Ama, ay nag-aanunsyo sa atin na ang espirituwal na paghahanda ng bawat isa sa atin ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagtingin sa ating sarili sa loob. Para magawa ito, hilingin natin sa Banal na Espiritu ang kababaang-loob na makita ang ating sarili kung ano tayo. Pagkatapos ay magkakaroon tayo ng higit na kalinawan hinggil sa landas na tatahakin sa ating paghahanap kay Kristo at sa Ating Mahal na Ina.

Hindi sa kaitaasan ang nilalang ng tao ay nakakatugon kay Kristo, kundi sa kababaang-loob ng isang nagsisisi at mapagpakumbabang puso. Hindi ang pagmamataas ang pinakamahusay na tagapayo, kundi ang pagpapakumbaba, na umaakay sa tao na magpatirapa sa harap ng Diyos at ipahayag na ang Diyos ang Makapangyarihan at kung wala ang Diyos ay wala tayo.

Amen

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.