Si Sister Faustina at Kaliwanagan

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Si Sister Faustina ay may preview ng Pag-iilaw ng Budhi.

“Minsan ay ipinatawag ako sa paghuhukom (upuan) ng Diyos. Tumayo ako nang mag-isa sa harapan ng Panginoon. Si Jesus ay nagpakita ng gayon, tulad ng pagkakilala natin sa Kanya sa panahon ng Kanyang Pasyon. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang Kanyang mga sugat, maliban sa lima, ang mga nasa Kanyang mga kamay, Kanyang mga paa, at Kanyang tagiliran. Bigla kong nakita ang kumpletong kalagayan ng aking kaluluwa habang nakikita ito ng Diyos. Malinaw kong nakita ang lahat ng hindi nakalulugod sa Diyos. Hindi ko alam, na kahit ang pinakamaliit na paglabag, ay kailangang isaalang alang. Napakagandang sandali! Sino ang makapaglalarawan nito. Upang tumayo sa harap ng Thrice Banal na Diyos! Tinanong ako ni Jesus, Sino ka Sumagot ako, ‘Ako ang inyong lingkod, Panginoon.’ May kasalanan ka sa isang araw sa purgatoryo. Gusto kong ihagis agad ang aking sarili sa apoy ng purgatoryo, ngunit pinigilan ako ni Jesus at sinabi, Alin ang mas gusto mo, magdusa ka ngayon sa loob ng isang araw sa purgatoryo o sa maikling panahon sa lupa? Sumagot ako, ‘Jesus gusto kong magdusa sa purgatoryo, at gusto ko ring magdusa ng pinakamatinding sakit sa lupa, kahit hanggang sa katapusan ng mundo.’ Sinabi ni Jesus, Sapat na ang isa [sa dalawa]; babalik kayo sa lupa, at doon kayo magdurusa nang higit pa, ngunit hindi magtatagal; matutupad mo ang Aking kalooban at Aking mga hangarin, at isang tapat na lingkod Ko ang tutulong sa iyo na gawin ito. Ngayon, ipahinga ang iyong ulo sa Aking dibdib, sa Aking puso, at humugot mula rito ng lakas at kapangyarihan para sa mga pagdurusa, dahil hindi ka makakahanap ng ginhawa o tulong o kaginhawahan kahit saan pa. Alamin na marami kayong pagdurusa, ngunit huwag hayaang matakot kayo rito; Ako ay sumasaiyo” (Talaarawan 36).

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.