Umalis sa Kalye nang Maagang Gabi

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Pebrero 15, 2017

Apurahang panawagan mula kay Maria, ang Tagapagbanal sa mga anak ng Diyos

Huwag manatili sa kalye hanggang sa dis-oras ng gabi

“Ang kapayapaan ng aking Panginoon ay sumainyo, maliliit na anak ng Aking Puso.

Maliit na mga bata, ang mga labanan sa pagitan ng mabuti at masama ay malapit nang pumasok sa inyong mundo.

Ang mga puwersa ng kasamaan ay inililikas mula sa mga makalangit na lugar at sa lalong madaling panahon, ang mga labanan ay isasagawa sa Lupa.

Ang kasamaan at kasalanan ng mga tao sa huling panahon na ito ang pinagmumulan ng lakas para sa mga demonyo; kaya naman ang masasamang pwersang ito ay bumababa sa Lupa upang palakasin ang kanilang sarili at simulan ang Dakilang Armagedon.

Mag-ingat nang husto, maliliit na bata, sapagkat mayroon nang maraming kaluluwa sa inyong daigdig na sinapian ng mga demonyo; tandaan na sa anumang pagkakataon ay hindi ka dapat makisali sa mga pagtatalo at pakikipag-away sa iyong mga kapatid na inaalihan, sapagkat ang pakikipag-away ay hindi sa laman at dugo, kundi sa mga kapangyarihan at pamunuan, sa masasamang espiritu na naninirahan sa mga makalangit na lugar; dahil mayroon silang utos, kapangyarihan at kapangyarihan sa madilim na mundong ito.

Ang lakas ng nagkatawang-tao na espirituwal na mga nilalang na ito ay napakalaki at ang tanging paraan upang madaig ang mga ito ay sa pamamagitan ng palaban na panalangin; sa pamamagitan ng pagtawag sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ng Diyos at sa kapangyarihan ng Mahal na Dugo at mga Sugat ng Aking Pinakamamahal na Anak.

Ang mga masasamang espiritu ay gumagala na sa kalaliman ng gabi, hinahanap ang mga katawan ng mga kaluluwang malayo sa Diyos upang angkinin sila. Huwag manatili, Aking munting mga anak, sa kalye hanggang sa hatinggabi, upang hindi magdala sa inyong sarili ng mga hindi kasiya-siyang sorpresa.

Sasalakayin ka ng mga hukbo ng kasamaan mula sa lahat ng panig, lalo na sa pamamagitan ng mga espirituwal na pintuan na binuksan ng mga kasalanang hindi ipinagtapat at hindi pinagsisihan. Sa lahat ng bahagi ng iyong buhay, makakatagpo ka ng mga pag-atake mula sa masama; ang pinakamasamang kalaban ay ang sarili mong mga kamag-anak. Ang mundo ay papasok sa mga pagtatalo at digmaan at ang dugo ng mga tao ay mabububuhos sa maraming bansa.

Ang isip ng mga tao ay magiging isang larangan ng digmaan at sa loob nila, ang pinakamalakas na laban para sa iyong kalayaan ay ipaglalaban. Munting mga anak, dalhin ang bawat bihag na pag-iisip sa pagsunod kay Jesu-Cristo (2 Corinto 10: 5).

Italaga ang inyong sarili araw-araw sa Dugo ng Aking Anak at iabot ang paglalaan na ito sa inyong mga kamag-anak. Nawa ang iyong materyal at espirituwal na buhay ay mabuklod ng Dugo ng Aking Anak, gayundin ng iyong isip at pandama.

Sa maliit na aklat ng mga panalangin at rosaryo ng Mabuting Pastol na ibinigay sa ating instrumento na si Enoc, makikita mo ang mga panalangin at rosaryo na magsisilbi sa iyo para sa espirituwal na labanan ng bawat araw; ipanalangin mo sila kasama ng mga panalangin ng Spiritual Armor, upang maitaboy mo ang mga pag-atake na ipapadala sa iyo ng mga demonyo para agawin ka ng iyong kapayapaan at iyong kaluluwa.

Bayan ng Diyos, kayo ay Aking militanteng hukbo; maging handa at sundin ang lahat ng mga tagubilin na ipinapadala namin sa iyo sa pamamagitan ng aming mga mensahero ng mga huling panahon, upang maipagtanggol ninyo ang inyong sarili mula sa mga pag-atake ng mga hukbo ng kasamaan.

Manatiling mapagbantay, alerto at mapagbantay, iiwas sa lahat ng oras ang mga pag-atake laban sa iyong isip. Alalahanin na kilala kayo ng aking kalaban at alam ang inyong mga kahinaan; sa kadahilanang iyon, sasalakayin niya ang iyong isip upang makontrol ang iyong buong pagkatao at sa gayon, upang magkaroon ng kapangyarihan sa iyo at mawala ang iyong kaluluwa.

Kaya, laging dala ng mga anak Ko sa iyong mga kamay ang kapangyarihan ng Aking Banal na Rosaryo at ipagdasal Ito umaga at gabi upang ikaw ay maprotektahan. Italaga ang inyong sarili sa ating Dalawang Puso sa lalong madaling panahon at ipaabot ang pagtatalaga na ito sa iyong mga kamag-anak.

Isuot ang Spiritual Armor sa umaga at gabi at sundin ang lahat ng aming mga tagubilin upang manatili kayong matagumpay.

Nawa’y manatili sa inyo ang kapayapaan ng Aking Panginoon.

Mahal ka ng iyong Ina, si Maria na Tagapagbanal.

Ipaalam ang Aking mga mensahe sa buong sangkatauhan, maliliit na anak ng Aking Puso.”

Pinagmulan: mensajesdelbuenpastor

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.