Išeikite iš gatvės anksti naktį

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2017 m. vasario 15 d

Skubus Marijos, Šventosios, kreipimasis į Dievo vaikus

Nelikite gatvėje iki paryčių.

„Mano Viešpaties ramybė tebūna su jumis, mano Širdies vaikai.

Vaikai, jūsų pasaulyje netrukus prasidės gėrio ir blogio mūšiai.

Blogio jėgos yra išstumiamos iš dangaus vietų ir labai greitai mūšiai bus vykdomi Žemėje.

Šių pabaigos laikų žmonių nedorybė ir nuodėmė yra demonų jėgos šaltinis; štai kodėl šios piktosios jėgos nusileidžia į Žemę, kad sustiprintų save ir pradėtų Didįjį Armagedoną.

Labai saugokitės, vaikeliai, nes jūsų pasaulyje jau yra daug sielų, apsėstų demonų; atminkite, kad jokiu būdu nesivelkite į ginčus ir ginčus su savo apsėstaisiais broliais, nes ginčas vyksta ne su kūnu ir krauju, o su jėgomis ir kunigaikštystėmis, su piktosiomis dvasiomis, kurios gyvena danguje; nes jie valdo, valdo ir valdo šį tamsų pasaulį.

Šių įsikūnijusių dvasinių būtybių stiprybė yra didžiulė ir vienintelis būdas jas įveikti yra kovinga malda; pasitelkiant Šventosios Dievo Dvasios galią ir Mano mylimo Sūnaus Brangaus kraujo ir žaizdų galią.

Piktosios dvasios jau sėlina nakties valandomis, ieškodamos nuo Dievo nutolusių sielų kūnų, kad galėtų juos užvaldyti. Nelikite, Mano vaikeliai, gatvėje iki paryčių, kad nepatirtumėte nemalonių staigmenų.

Blogio armijos puls jus iš visų pusių, ypač pro dvasines duris, atvertas neišpažintos ir neatgailautos nuodėmės. Visose savo gyvenimo srityse susidursite su piktojo išpuoliais; didžiausi priešai bus tavo pačių artimieji. Pasaulis įsivels į ginčus ir karus, o žmonių kraujas bus pralietas daugelyje tautų.

Vyrų mintys taps mūšio lauku, o jų viduje bus kovojama stipriausios kovos už tavo laisvę. Vaikeliai, kiekvieną nelaisvę mąstantį mąstymą patraukite paklusnumui Jėzui Kristui (2 Korintiečiams 10:5).

Kiekvieną dieną pasišvęskite Mano Sūnaus Kraujui ir perteikite šį pašventinimą savo artimiesiems. Tegul jūsų materialus ir dvasinis gyvenimas yra užantspauduotas Mano Sūnaus Krauju, taip pat jūsų protas ir juslės.

Mažoje maldų knygelėje ir Gerojo Ganytojo rožančių, duotoje mūsų instrumentui Enochui, rasite maldų ir rožančių, kurie jums pasitarnaus kiekvienos dienos dvasinėje kovoje; melskitės kartu su Dvasinių šarvų maldomis, kad galėtumėte atremti atakas, kurias jums siųs demonai, atimdami iš jūsų ramybę ir sielą.

Dievo tauta, jūs esate Mano karinga armija; būkite pasiruošę ir vykdykite visus nurodymus, kuriuos jums siunčiame per šių paskutinių laikų pasiuntinius, kad galėtumėte apsiginti nuo blogio kareivių puolimų.

Būkite budrūs, budrūs ir budrūs, visada apsisaugokite nuo atakų prieš savo protą. Atsimink, kad mano priešas pažįsta tave ir žino tavo silpnybes; dėl šios priežasties jis užpuls jūsų protą, kad galėtumėte valdyti visą jūsų esybę ir tokiu būdu valdyti jus ir priversti jus prarasti sielą.

Taigi, Mano vaikai visada neša savo rankose Mano Šventojo Rožinio galią ir melskitės jos rytą ir naktį, kad būtumėte apsaugoti. Kuo greičiau pasišvęskite mūsų dviem širdims ir perteikite šį pasiaukojimą savo artimiesiems.

Apsirenkite dvasinius šarvus ryte ir vakare ir pakluskite visiems mūsų nurodymams, kad išliktumėte pergalingi.

Tegul mano Viešpaties ramybė pasilieka jumyse.

Tavo Motina, Marija Šventoji, tave myli.

Tegul Mano žinios būna žinomos visai žmonijai, mažieji Mano Širdies vaikai.

Šaltinis: mensajesdelbuenpastor

_______________________________________________________________

This entry was posted in Lietuvių and tagged . Bookmark the permalink.