Kabataang Pilipino

______________________________________________________________

SENYALES NA IKAW AY MAY ESPIRITUWAL NA KAKAYAHAN

______________________________________________________________

Hiniling sa akin ng Banal na Espiritu na magsalita sa mga Pilipino, partikular sa mga Kabataan nito.

“Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay mawala ang lasa nito, paanong maibabalik ang alat nito? Hindi na ito makabubuti sa anumang bagay maliban sa itapon at tapakan sa ilalim ng mga paa ng mga tao.” (Mateo 5:13)

May magagandang plano ang Diyos para sa atin, ngunit hinihiling nito sa atin na magsumikap sa paghahangad ng Kanyang kalooban para sa ating buhay. Dapat nating pasanin araw-araw ang ating mga krus at magpasya na sundin si Hesus sa bawat balakid na dumarating mismo. Dapat nating hanapin si Kristo bilang ating pinakadakilang kayamanan at kasiyahan.

Nang sabihin ni Jesus na, “Kayo ang asin ng lupa”, ang ibig Niyang sabihin ay ang lahat ng Kanyang mga disipulo ay magsisilbing mga preservative, na huminto sa pagkabulok ng moral sa ating daigdig na nahawahan ng kasalanan. Ang mga unang alagad na iyon ay lubos na pamilyar sa gawaing ito ng asin. Kung walang pagpapalamig, ang mga isda na kanilang nahuli ay mabilis na mabubulok at mabubulok maliban kung nakaimpake sa asin.

“Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nasa burol ay hindi maitatago. Hindi rin nagsisindi ng lampara ang mga tao at inilalagay ito sa ilalim ng basket, kundi sa lalagyanan, at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Sa gayunding paraan, paliwanagin ninyo ang inyong liwanag sa harap ng iba, upang makita nila ang inyong mabubuting salita at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit.” (Mateo 5:14-16)

Inaanyayahan ng Banal na Espiritu ang Kabataang Pilipino na maging asin ng lupa at liwanag ng Mundo sa nalalapit na Remnant Church of Christ na nakabase sa Pilipinas . . . Espirituwal na Paglago.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.