Iwasan ang mga Huwad na Propeta

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Ang Apostasya ay binubuo ng pagtalikod sa isang partikular na relihiyon, tulad ng pagbabalik-loob sa ibang relihiyon, o ilang partikular na paniniwala sa relihiyon, tulad ng pag-aaway at pagrerebelde sa ilang paniniwala o gawain. Isinulat ni Pablo “ang Espiritu ay hayagang nagsasabi na sa mga huling panahon ang ilan ay aalis sa pananampalataya sa pamamagitan ng pag-uukol ng kanilang sarili sa mga mapanlinlang na espiritu at mga turo ng mga demonyo, sa pamamagitan ng kawalang-katapatan ng mga sinungaling na ang mga budhi ay sinira.” (1 Tim 4:1-2)

Kung ang isang Kristiyano ay hindi lumalago sa biblikal na kaalaman ang kanyang kapangyarihan ng Pag-unawa ay hindi sinanay sa pamamagitan ng patuloy na pagsasagawa sa Salita at hindi maaaring makilala ang mabuti sa masasamang turo. “Sila ay nag-aangking kilala nila ang Diyos, ngunit itinatanggi nila siya sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Sila ay kasuklam-suklam, masuwayin, hindi karapat-dapat sa anumang mabuting gawa.” (Tito 1:16) Kahit sino ay maaaring magpahayag kay Kristo ngunit hindi lahat ay nagtataglay ng tunay na pananampalataya sa Kanya at sa Kanyang mga turo. Ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang apostasiya ay ang pagbabasa at pag-aaral ng Bibliya, dahil ang pinakamahusay na paraan upang matukoy ang huwad ay ang malaman ang tunay na artikulo.

Ang Liturhiya ng Salita sa panahon ng Misa ay isang mahusay na forum upang malaman ang tunay na Salita, ngunit ang mga pagtitipon ay lumiliit at ang mga simbahan ay nagsasara. Ang apostasiya ay laganap at si Satanas ay aktibong tinutugis ang mga kabataan.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.