Paunawa para sa Kabataan

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ilang kaluluwa ang direktang pumupunta sa Langit o Impiyerno, at ang karamihan ay napupunta sa Purgatoryo.

Isinulat ko ang artikulo Agawin ang Kamay ng Diyos, dahil maraming kabataan ang nahuhulog sa Impiyerno.

Kaya nga, manatiling gising, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras.(Mateo 25:13)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to Paunawa para sa Kabataan

  1. Pingback: Pakete laban kay Satanas | Manuel Silveira

Comments are closed.