Mga Anghel na Tagapangalaga

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang Bibliya ay naglalaman ng maraming halimbawa ng mga anghel sa mga partikular na misyon. Halimbawa, inihayag ng Anghel Gabriel ang pagkakatawang-tao ni Kristo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu kay Birheng Maria, at ang mga anghel ay sumaksi at nagpahayag ng Muling Pagkabuhay ni Hesus.

Pinagtitibay ng Simbahan ang pagkakaroon ng mga anghel at ang kanilang misyon sa sama-sama at indibidwal na mga kaligtasan. Pinagtibay ni Pope John Paul II “ang mga anghel, bilang mga dalisay na espiritu, ay hindi lamang nakikibahagi sa kabanalan ng Diyos mismo, sa paraang nararapat sa kanila, ngunit sa mga mahahalagang sandali na pinalilibutan nila si Kristo at sinasamahan siya sa katuparan ng kanyang misyon sa pagliligtas tungkol sa sa sangkatauhan” (General Audience, 30 July 1986; L’Osservatore Romano English Edition, 4 August, p. 1).

Ang mga anghel, na nilikha ng Diyos ayon sa kahalagahan at pangangailangan ng bawat sitwasyon, ay “palibutan” at “sinasamahan” ang Simbahan. Ang kanilang mga misyon ay ganap na yumakap sa Mistikong Katawan ni Kristo. Lahat ng tao ay may sariling anghel na tagapag-alaga upang bantayan, protektahan at paliwanagan sila.

Ang Katesismo ng Simbahang Katoliko ay naghahayag “mula sa pagkabata hanggang sa kamatayan ang buhay ng tao ay napapaligiran ng kanilang [mga anghel] maingat na pangangalaga at pamamagitan. Sa tabi ng bawat mananampalataya ay nakatayo ang isang anghel bilang tagapagtanggol at pastol na umaakay sa kanya sa buhay. Narito na sa lupa ang buhay Kristiyano ay nakikibahagi sa pamamagitan ng pananampalataya sa pinagpalang samahan ng mga anghel at mga taong nagkakaisa sa Diyos” (CCC, n. 336). Ang gayong proteksyon ay nakikinabang sa mga tumutugon sa patnubay ng Banal na Espiritu.

Sa liturhiya ng Misa, nananalangin ang Simbahan sa mga anghel para sa kanilang proteksyon at pamamagitan. Ayon sa tradisyong Kristiyano, ang bawat tao ay may anghel na tagapag-alaga na kasama nila sa bawat sandali ng buhay. Sa Ebanghelyo, inaanyayahan tayo ni Hesus na igalang kahit ang pinakamaliit at mapagpakumbabang tao, bilang pagtukoy sa kanilang mga anghel na nagbabantay sa kanila mula sa langit.

Ang Anghel na Tagapag-alaga ay nauugnay sa sinumang nabubuhay sa loob ng biyaya ng Diyos. Nanindigan ang mga Ama ng Simbahan na mayroong isang anghel na tagapag-alaga para sa bawat tao, sa panahon ng Konseho ng Trent (1545 – 1563) sinabi na ang bawat tao ay may sariling anghel, at idinagdag ni Pope Paul V ang kapistahan ng mga anghel na tagapag-alaga sa Simbahan kalendaryo.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.