Mga Anghel sa Misa

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Mensahe ng Mahal na Birhen

Abril 16, 2011

Si Catarina ay isang tagakita mula sa Bolivia na mayroong Passion of the Lord’s stigmata.

Kamakailan ay ibinunyag ni Catarina.

Isang araw sinabi sa akin ng Mahal na Birhen:

“Nais kong malaman mo ang Banal na Misa . . . Ngayon ay magiging araw ng pagtuturo: matututo ka ng maraming bagay, at gusto Kong ipasa mo ang mga ito sa lahat ng Aking mga anak. . .”

Dumating ang Panalangin ng Penitential, at sinabi ng Mahal na Birhen:

“Mangyaring tumayo sa harapan ng Panginoon, at hilingin sa kanya nang buong puso na gawin kang karapat-dapat na dumalo sa Banal na Misa na ito.
Dumating ka sa huling minuto. . . nang walang paunang paghahanda! Bakit ka dumarating sa Banal na Misa sa huling sandali? Dapat kang dumating ng ilang minuto nang mas maaga, upang mapunta sa presensya ng Diyos, upang hilingin sa Banal na Espiritu na lumapit sa iyo, upang ipadala ang Kanyang pag-ibig at Espiritu ng kapayapaan, upang masulit mo ang banal na Misa.”

Dumating ang Liturhiya ng Salita at sinabi ng Birheng Maria:

“Maging matulungin, pakiusap makinig . . . Ito ay isang napakahalagang sandali para sa iyo.
Sinasabi ng Salita ng Panginoon na ang Kanyang Salita ay hindi bumabalik sa Kanya nang hindi nagbubunga. Kaya naman, kung bibigyan mo ng pansin at sa araw na ikaw ay matulungin sa mga Pagbasa, pagbubulay-bulayin mo ang Salita ng Diyos sa buong araw; Magbubunga ito sa iyo.
Kaya’t bigyang pansin ang bahaging ito.”

Nang dumating ang Offertory, sinabi kaagad ng Mahal na Birhen:

“Tingnan mo . . .” (Mga Anghel na Tagapangalaga)

Ang simbahan ay nagsimulang mapuno ng magagandang Nilalang, na may liwanag sa kanilang mga mukha – Tingnan natin kung mailalarawan ko ang pangitaing ito! Matatangkad, magagandang nilalang – napakaganda na mayroon pa silang mga katangiang pambabae. Ang ilan ay may mahabang buhok, ang iba ay may maikling buhok; ang ilan ay may manipis at tuwid na buhok, ang iba ay may kulot na buhok (gasgas), maitim, blond; pero sa napakagandang mukha, napakaganda. Pumila sila sa gitna at nagsimulang lumapit sa altar. Ang ilan ay may dalang isang uri ng paten, isang bagay na kumikinang nang maliwanag: masayang lumapit sila… ang iba naman ay pumunta nang nakalaglag ang mga braso, at wala sa kanilang mga kamay; at sa likod, may iba pang mababa ang buhok at ang mga kamay ay nagdadasal, ngunit napakalungkot, nahihiya.

Sinabi ng aming Ina:
“Sila ang Guardian Angels ng bawat isa sa mga narito.”
At pagkatapos, tungkol sa masayang mga anghel na nagdala ng makinang na paten, sinabi niya:
” . . . Habang dinadala mo ang iyong mga handog sa altar ng Diyos upang sumama sa handog ng pari na alak, tubig at tinapay – na kung saan ay magiging Katawan at Dugo ng Panginoon – ang iyong handog ay nagiging handog din ng pag-ibig. Kayo mismo ay walang merito, sapagkat kayo ay mga kahabag-habag na nilalang; ngunit ang iyong mga pag-aalay at mga kahilingan sa Diyos Ama – kaisa sa matubos na Sakripisyo ni Jesu-Kristo, sa Kanyang Katawan sa sandaling ito ng Pagbabagong-anyo – ay may napakalaking halaga sa harap ng Diyos Ama… Ito ang tanging paraan upang bigyang-katwiran ang iyong pagdaan sa mundo: ang mga merito ni Hesus.
Ang mga Anghel na nakababa ang mga kamay ay mula sa mga taong walang mahihiling, o maiaalok.

Ang Misa ay may walang katapusang halaga. . . Naiintindihan mo yan! Hindi mo alam ang halaga ng Misa; mauunawaan mo ito, kapag ikaw ay nasa kabilang panig… hinihiling ko sa iyo, huwag maging makasarili: alalahanin ang kapwa, ang mga dukha, ang nangangailangan, ang mga makasalanan, ang mga pulitiko, ang mga bilanggo, ang mga may sakit… hiningi ito, ngunit ihandog din ito, sapagkat ito ay nakalulugod sa Panginoon: ialay ang iyong sarili para sa Kanya upang gawin ang Kanyang kalooban sa iyo, upang ikaw ay mabago Niya, at gawin kitang ibang mga Kristo.
Ang MGA ANGHEL na nasisiraan ng loob na nakahalukipkip ang mga kamay, nahihiya ay ang mga anghel ng mga tao na, sa kabila ng nasa Misa, lumalakad na ang isipan ay gumagala, at hindi pinapansin. Kung gayon ang kanilang mga anghel ay nahihiya, dahil ang mga tao ay hindi dapat naroroon: hindi sila nakikibahagi sa Misa, ikinakahiya ang kanilang Mga Anghel na Tagapangalaga, at sinasaktan ang Panginoon.”

Sa sandaling nagsimula ang “sanctus,” at ang buong kapulungan ay nagsabi, “Banal, banal, banal, Panginoong Diyos ng sansinukob . . .”, biglang nawala lahat sa likod ng Pari: dingding, kisame, lahat . . . Sa kaliwa ng Pari, sa direksyon ng isang sulok, pahilis sa Pari na may kaugnayan sa kanyang kaliwang braso, ay isang pulutong ng mga ANGHEL: maliliit na anghel, malalaking anghel, mga anghel na may pakpak, mga anghel na walang pakpak; magagandang nilalang, sa walang katapusang dami, inaawit sa iba’t ibang koro ang pinakamagandang himig na maiisip mo.
Inulit nilang lahat, “Banal, banal, banal, Panginoon . . .”, na nakatiklop ang mga kamay, habang nakadapa sila sa kanilang mga tuhod.
Sa kabilang panig ng Pari, mula sa kanan hanggang sa likuran, ay isang pulutong ng mga nilalang: sila ang mga pinagpalang Banal ng Langit. Sinabi sa akin ng Mahal na Birhen na kapag nag-aalay ng misa at ang mga yumao ay ipinagdasal at itinalaga ng pag-iisip, ipinagkaloob ng Panginoon ang biyaya na sa oras na iyon sila ay naroroon. Sinabi niya sa akin:
“Hingin mo ang iyong ama, ang iyong lola; hilingin mo ang sa iyo.”
Nakita ko silang lahat doon. Mayroon silang St. Joseph bilang pinuno. Napakapit sila sa braso ng pari.

Ang Mahal na Birhen ay nakaluhod, sa kanan ng altar, sa isang saloobin ng paggalang, paggalang at pagsamba, nakikinig nang mabuti sa lahat ng sinabi ng pari, naghihintay ng sandali upang sambahin ang Banal na Trinidad.
Binibigkas ng Pari ang mga salita ng pagtatalaga. . . at napatigil ako ng marinig ko ang boses niya. Biglang inulit ni Jesus: “Kunin at kumain . . .”
Sa harap ng altar, sa harapan, biglang nagliyab na parang apoy, ilang napakaliwanag na apoy na kulay gintong pula. Hindi ko makita ang mga mukha ng mga tao: sila ay mga anino ng mga tao, malungkot na mga anino, (kulay abo), na nakataas ang kanilang mga braso. At sinabi ng Mahal na Birhen, “Sila ang mga kaluluwa ng purgatoryo na naghihintay ng iyong panalangin para makaalis sila doon. Ipagdasal mo sila, dahil kapag umalis sila sa Purgatoryo, ipagdadasal ka nila at tutulungan ka. “Sa panahon ng Pagtatalaga, nang itinaas ng Pari ang Espiritu Santo, ang kanyang mukha ay biglang nagsimulang lumiwanag nang labis, labis . . . hanggang sa makakita ka ng malakas na ginintuang puting liwanag. Kasabay nito ang katawan ng pari – siya ay mababaw – ay nagbagong-anyo: bigla siyang naging matangkad na lalaki – dahil si HESUS ay isang matibay at magandang tao… Napansin ko nang itinaas Niya ang Host at Nakita ang Kanyang mga sugat: hindi iyon ang pari, si Jesus ang naroon sa kanyang lugar… Si Jesus mismo; at ang Kanyang katawan ay kasangkot sa katawan ng pari. At sinabi sa akin ng Our Lady: HUWAG TINGNAN KUNG MABUTI O MASAMA ANG PARI. Ang mga kamay ng isang pari ay itinalaga at siya ay nagiging “Kristo Mismo”.
Ang mga itinalagang daliri ng mga pari ay makikilala sa Purgatoryo at maging sa impiyerno; at masusunog sa isang espesyal na apoy. Ang lahat ay makikilala at ma-censor.”
Nang ang Banal na Hukbo ay itinaas, isang maliwanag na liwanag ang nilikha sa Kanya, si Hesus ang tumayo sa Banal na Hukbo.
Kapag tinanggap mo Ang Holy Host, hindi lang si Hesus: ito ang Kabanal-banalang Trinidad.

Nang itinaas ng pari ang kalis, nagkaroon ng kidlat at kulog, at isang kakila-kilabot na kadiliman: Nakita ko si Jesus na ipinako sa krus, ang kanyang mukha ay lubhang deperensya, lubhang sugatan, dumudugo… Dugo at tubig ay lumabas sa Kanyang dibdib, at nahulog sagana sa kalis.
Nang itinatalaga ng Pari ang kopa, lumabas mula sa dakilang Liwanag sa itaas ni Hesus na ipinako sa krus, isang maliit na ibon ng liwanag, na nakatayo sa balikat ng pari at kay Hesus. Kaya lang sa itaas ni Hesus na ipinako sa krus ay isang napakaliwanag, napakalaking Liwanag. Hindi ko makita ang mukha, ngunit nakita ko ang ilang mga kamay na nakabukas sa mga gilid, bilang nagpapahiwatig sa atin: “Ito ang Aking minamahal na Anak… Ito ang Aking Anak… tingnan mo kung ano ang iyong pinag-iisipan.” Napagtanto ko na ito ay ang mga kamay ng Diyos Ama at ang presensya ng Banal na Trinidad.
Hiniling sa akin ng Our Lady na ipagdasal ang pari ng pagdiriwang. Idinadalangin namin ang Simbahan, ang Papa, ang mga Obispo, ang Bayan ng Diyos. . . sa sandaling iyon at kapag ang pari ay nakipag-ugnayan, lahat tayo ay dapat humingi sa kanya: “Panginoon, pakabanalin, patawarin, tulungan, protektahan, pagpalain at mahalin siya . . .” Ang mahalaga ay hingin mo siya.
Sinabi ng Mahal na Birhen:
“Tinatakbuhan mo ang lahat ng mga aparisyon, at hindi ito masama…, pumunta ka sa mga lugar kung saan ako nagpapakita, at hindi ito masama, dahil talagang tumatanggap ka ng maraming grasya. Ngunit maging malinaw: Ako ay abot-kamay ng lahat; ngunit hindi ako mas naroroon sa isang aparisyon kaysa sa Banal na Misa.”

Dumating ito pagkatapos ng Pagyakap sa Kapayapaan at paghahanda para sa Komunyon.

Sa paglipat ko upang pumunta sa pakikipag-usap, sinabi ni Hesus, “Maghintay sandali, at manood.”

Isang ginang na nagtapat sa umaga ay malapit nang tumanggap ng komunyon. Nakita ko siya mula sa likod. At sa sandaling ilagay ng Pari ang Banal na Hukbo sa kanyang bibig, dumaan siya sa isang malakas na liwanag: lumabas siya sa kanyang likuran at pagkatapos ay binalot ang kanyang mga balikat at mukha. At sinabi ni Hesus:

“Ganito ko niyayakap ang isang pusong tumanggap sa akin na malinis sa mantsa, dalisay . . .”

Sa paligid ng babaeng ito ay nagkaroon ng malaking liwanag… Sa sandali ng komunyon, talagang niyakap tayo ng Diyos. Gaano tayo kamahal ng Diyos!

Sa harap ko, may babaeng nakaluhod. Biglang sinabi sa akin ni Hesus:

“Makinig!”

Itinikom niya ang kanyang bibig, ngunit nagsimula akong marinig na parang nagsasalita siya:

Nakikinig ako sa kanyang panalangin.
Nagsimula ito sa isang listahang tulad nito: “Panginoon, pakiusap, hindi ko na kaya ang pag-inom ng aking asawa: ihinto ang pag-inom! Panginoon, isipin mo ang aking anak. . . huwag mong kalilimutan ang aking anak: kailangan niyang lumipas ang taon, kung hindi, ito ang pangalawang beses na uulitin niya, at hindi mo ito papayagan, Panginoon; Kailangan mo siyang tulungan! Malapit na ang upa, at hindi ako magkakaroon ng sapat na pera, Sir…, at ang kolehiyo, at ang ilaw . . .”
Isang tahimik na oras. . . at sinabi ng Pari, Manalangin tayo…”Tumayo tayo. At sinabi sa akin ni Hesus sa napakalungkot na tono:

“Nakita mo? Ni minsan hindi niya sinabi sa Akin na mahal niya Ako; Ni minsan hindi niya Ako pinasalamatan para sa regalong ginawa Ko sa kanya sa pagdating at pagbibigay ng Aking pagka-Diyos para sumapi sa kanyang sangkatauhan!…”

Humingi ako ng tawad dahil . . . ilang beses ko ring ginawa ang gayon: humingi at humingi, at hindi magpasalamat sa Kanya, at huwag sabihin sa Kanya kung gaano ko Siya kamahal… at kung gaano ko siya kailangan, at kung gaano Niya ako nagawa para matanggap Siya… Gusto ng benefactor na makatanggap ng pasasalamat mula sa mga taong ginagawa niya ang ilang pabor. Oo, si HESUS ANG PULUBI NG PAG-IBIG. Sinabi Niya, sa isa sa Kanyang mga mensahe:

“Ako, na Diyos, ang pulubi ng pag-ibig . . . At ang tanging hinihiling ko ay ang iyong pag-ibig… Ako ay naparito upang hingin ang iyong pag-ibig; Dumating ako sa paghahanap ng iyong pag-ibig. . .”
Sa oras ng Pagpapala, muling lumuhod ang Mahal na Birhen at nagsabi:
“Pakiusap, bigyang-pansin ang sandaling ito, at gawin ang Tanda ng Krus: maaaring ito na ang huling Pagpapala ng iyong buhay. Tanggapin nang may sigasig, paggalang at pagmamahal ang Pagpapala na ibinibigay ng pari sa pangalan ng Kabanal-banalang Trinidad. . .”

Sa paglabas, sinabi ni Hesus:

“Manatili nang kaunti: May kailangan akong sabihin sa iyo: – Inayos mo ang iyong buhay upang magkaroon ng isang araw para sa lahat: upang bisitahin ang mga miyembro ng pamilya at mga kaibigan . . . upang iiskedyul ang iyong bakasyon, ang iyong trabaho. . . Ngunit ano ang araw kung saan, bilang isang pamilya, kahit isang beses sa isang buwan, sasabihin mo: ngayon ba ang araw kung saan sabay-sabay tayong bumisita kay Jesus? Halika at manatili. . . kalahating oras lamang sa Aking presensya. Kung wala kang sasabihin sa Akin, tumahimik ka, o sabihing, Hesus, mahal kita; Gusto kong gawin ang iyong kalooban… Hindi na kailangang magsulat ng mga panalangin. Hayaan akong tumingin sa iyo, pasayahin ka at punan ka ng lahat ng gusto ko.”

Ang artikulo ay isang pagsasalin ng artikulong Portuges na naka-link sa ibaba.

https://mimosamigasblogs.blogspot.com/2011/04/os-anjos-na-missa-e-ensinamento.html

__________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.