Ang Sandali na Namatay si Kristo sa Krus

______________________________________________________________

______________________________________________________________

At muling sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, at ibinigay ang Kanyang espiritu.

Pagkatapos, narito, ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba; at ang lupa ay nayanig, at ang mga bato ay nahati, at ang mga libingan ay nangabuksan; at maraming katawan ng mga banal na nangatulog ay ibinangon; at paglabas sa mga libingan pagkatapos ng Kanyang muling pagkabuhay, sila ay pumasok sa banal na lungsod at nagpakita sa marami.

Kaya’t nang makita ng senturion at ng mga kasama niya, na nagbabantay kay Jesus, ang lindol at ang mga bagay na nangyari, sila’y lubhang natakot, na nagsasabi, “Tunay na ito ang Anak ng Diyos!”

(Mateo 27:50-54)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.