Luz de Maria, 20 Abril 2023

________________________________________________________________

MENSAHE NI SAN MICHAEL ANG ARKANGHEL KAY LUZ DE MARIA

ABRIL 20, 2023

[Tingnan ang website: https://revelacionesmarianas.com/english.htm ]

Mga minamahal na anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, ako ay nagsasalita sa inyo sa pamamagitan ng Banal na Utos.

Inyong ginunita ang Semana Santa at ang kapistahan ng Banal na Awa, at inialay ninyo ang inyong mga sarili sa hangarin na ang lahat ay magmamahal at matupad ang Banal na Batas. Ngayon ay napakahalaga na manalangin ka para sa mga nasa panahon ng pagbabagong loob.

Mula sa pag-ibig nagmumula ang lahat ng kailangan ng sangkatauhan upang maging mas mabuti at patuloy na sumulong: Nagsasalita ako sa iyo tungkol sa pag-ibig na kawangis ng Ating Hari at Panginoong Jesu-Kristo.

Minamahal na mga anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, ang mga malalaki at malubhang salungatan ay kumakalat sa buong Mundo, tulad ng hangin kapag ipinapahayag nito na magkakaroon ng bagyo.

Maging mga nilalang ng panalangin, ng pamumuhay sa pagsamba sa Ating Hari at Panginoong Hesukristo (cf. Phil. 4:6-7); humayo upang tanggapin ang Katawan at Dugo ng Ating Hari at purihin ang Ating Reyna at Ina, ang Mahal na Birheng Maria; huwag mo siyang ipagkait, dalhin mo siya sa iyong mga puso.

Mga Anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

DAPAT MONG ALAM NA ANG ANTICRISTO (1) AY PUPUNTA KUNG SAAN MO PINAKAMAKAMAHALAAN. Natatakot ka sa kanya, alam mo ang tungkol sa kanyang kapangyarihan sa sangkatauhan at naghihintay ka na magpakita siya sa publiko. Siya ang anino na nagdadala ng kadiliman sa tao; siya ay tukso. Kaya naman siya ay sinusunod: tulad ng isang tusong reptilya ay inaagaw niya ang anumang nais niya.

Gaano karaming mga Antikristo ang dumaan sa mundo, at kung gaano karaming mga Antikristo ang mayroon sa sandaling ito – sa iyong sarili, sa iyong maling paggamit ng kaakuhan, sa iyong pagmamataas, sa buong paligid mo! Ngunit ang tunay na Antikristo ay lilitaw sa publiko.

Mga Anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo:

MAGIGING UNSTABLE ANG EKONOMIYA TAPOS MAGTATAK ANG HUMANITY. (2) Upang umunlad sa mga tuntunin ng kapangyarihan, matutunaw nila ang metal at susunugin ang papel, na ipapatupad ang inihayag, at karamihan sa mga bansa ay malugod na tatanggapin ang bagong pera.

DUMAAN KAYO SA MGA PURIFICATION, NGUNIT POPROTEKTAHAN NG ATING HARI ANG SARILI NIYA AT DAGDAGAN ANG KANILANG PANANAMPALATAYA.

Huwag kang matakot sa mga umuusig o naninirang-puri sa iyo; kung hindi, dapat kang mag-alala.

Si Kristo na (Apoc. 11:15) ay naghahari na sa puso ng Kanyang mga tapat: siya ay Pag-asa, Pananampalataya, Pag-ibig, Kanlungan at Seguridad para sa Kanyang mga anak.

Ang mga anak ng Diyos ay “ang mansanas ng Kanyang mata” (Zac. 2:12) at pinangangalagaan Niya sila ng walang hanggang Pag-ibig.

Mga minamahal na anak ng Ating Hari at Panginoong Hesukristo, pinagpapala ko kayo.

San Miguel Arkanghel

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

Aba Ginoong MARIA PINAKADALIG, NANINIHI NG WALANG KASALANAN

(1) Mga propesiya tungkol sa Antikristo:

(2) Mga propesiya tungkol sa pagbagsak ng pandaigdigang ekonomiya:

KOMENTARYO NI LUZ DE MARIA

Mga kapatid, maghanda tayo!…

Maging tapat tayo sa Ating Hari at Panginoong Hesukristo, na hindi nakakalimutan ang Ating Reyna at Ina gayundin si San Miguel Arkanghel at ang Kanyang mga Heavenly Legion.

SAN MICHAEL ANG ARKANGHEL

28.10.2011

“ANG BABAE NA NARARAMTAN NG ARAW, NG BULAN SA ILALIM NG KANYANG MGA PAA” (Apoc. 12:1) DARATING UPANG DIRAKIN ANG ANTIKRISTO, AT ANG ANGHEL NG KAPAYAPAAN ANG KASAMA NIYA.

ATING PANGINOONG JESUCRISTO

21.10.2011

Ang sangkatauhan ay naghihintay para sa isang nilalang na magsasabi: “Ako ang Antikristo” at ipahayag ang kanyang sarili bilang ang antikristo. Hinihintay mo siyang lumitaw na gumagawa ng mga kababalaghan, ngunit unti-unti na siyang gumagawa ng mga kababalaghan sa pamamagitan ng lahat ng makabagong pamamaraan tulad ng teknolohiya, maling paggamit ng agham, enerhiyang nuklear, mga plano para sa pagsira sa planeta at pagbabago ng biology ng tao. Gumamit siya ng makapangyarihang mga pamahalaan upang lumikha ng kanyang mga network at estratehiya para manipulahin ang masa, na inilalapit sila sa digmaan sa buong panahon. Ang pinakadakilang pagpapakita niya ay ang pagsasagawa ng kanyang plano na paalisin Ako sa lahat ng lugar at isara ang Aking mga simbahan. Ang susunod na diskarte ay ang isara ang Aking Mga Santuwaryo at ang mga lugar ng mga pagpapakita ng Aking Mahal na Ina.”

SAN MICHAEL ANG ARKANGHEL

10.11.2022

Nakikita ko ang napakaraming tao na tumatakbo pagkatapos ng Antikristo, hindi nakikilala ang Ating Hari at Panginoong Jesu-Kristo, na binabalewala ang katotohanan na ang Ating Hari at Panginoong Hesukristo ay gumawa ng mga himala at hindi ipinagmalaki ang mga ito, ngunit sa kabaligtaran, mabilis na umalis.

Ang pinagkaiba ng Antikristo ay ipahayag niya ang mga sinasabing “himala” na gagawin niya. Alam na alam mo na ang mga ito ay hindi magiging mga himala, kundi mga gawa ng kasamaan: gagamit siya ng mga demonyo upang ipakita na siya ay nagbangon ng isang tao mula sa mga patay. KAYA MAAGAD NA MAKILALA NINYO ANG ATING HARI AT PANGINOONG JESUCRISTO NG DIREKTA MULA SA BANAL NA KASULATAN, UPANG MAKILALA NINYO SIYA AT HINDI MALINLANG.

Mga kapatid, maging tiyak tayo sa Salita ng Diyos:

“Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa mundo magkakaroon ka ng kapighatian. Ngunit lakasan mo ang iyong loob: dinaig ko na ang mundo.” Jn 16:33

Amen.

________________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.