Author Archives: inspiredbythespirit

Ang Malaking Kapighatian

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Si Satanas ay matinding pagsalakay sa Simbahang Romano katoliko, dahil alam Niyang lilipulin ni Kristo ang Kanyang mga kaaway sa Kanyang Ikalawang Pagparito. Si Satanas ay panginoon ng kasinungalingan at panlilinlang, na mag-iinstiga ng digmaan hanggang sa Ikalawang … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | 1 Comment

Babala ni Kristo tungkol sa Antikristo

______________________________________________________________ Father of Love and Mercy Ama ng Pag-ibig at Awa August 4, 2013 Agosto 4, 2013 Ang araw para sa inyong lahat upang ihanda ang inyong mga tahanan at ang inyong mga gawain ng mga panalangin ay nasa inyo … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Malapit na ang Antikristo

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Ang Antikristot ay isang fallen angel, na magde-debut pagkatapos ng Ikatlong Digmaang Pandaigdig na nagpapanggap bilang Mesiyas. Ang artikulong Mga Bulaang Kristo ay nagpapakita ng dalawang panuntunan para sa personal na pag-iwas sa Ang Antikristo. Si Kristo ang … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Shocking Prophetic Message

______________________________________________________________ The next video is not recommended for sensitive people. ______________________________________________________________ Man is the only species, Homo Sapiens, that derives pleasure from the suffering of members of his species. No other species has such despicable enjoyment. Click the following link. … Continue reading

Posted in English | Tagged | Leave a comment

Kapayapaan Treaty sa Israel

______________________________________________________________ ISRAEL ______________________________________________________________ Ang Antikristo ay magsa-sign ng isang kasunduan para sa pitong taon sa Israel pagkatapos ng digmaan ng Gog & Magog, at ang sandali ng paglagda markahan ang simula ng pitong-taong kapighatian. “At siya ay gagawa ng matibay … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Bagong Propesiya mula sa Ama Michael Rodrigue

______________________________________________________________ Isang mahalagang mensaheng ibinigay ni San Gabriel kay Fr. Michel Rodrigue hinggil sa mga pangyayaring mangyayari noong Disyembre 8, 2021. ______________________________________________________________ Ang mga Pangunahing Tema ng Mensahe Ni Daniel O’Connor https://dsdoconnor.com/author/danieloconnor/ Sinasabi ng mensahe na si San Jose mismo … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Half Full or Half Empty

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Focus on the First to the Fourth minute of the video for the Holy Spirit’s message. (01) It is so sad to see you so blue. (02) You never look at things in a positive way. (03) You … Continue reading

Posted in English | Tagged | Leave a comment

Pakete ng Antikristo

_______________________________________________________ I-click ang mga sumusunod na hyperlink, sa pababang pagkakasunud-sunod, upang makuha ang kanilang mga kaukulang artikulo. Ang Antikristo Mga Bulaang Kristo Ang kawalan ng batas Malapit na ang Antikristo Babala ni Kristo tungkol sa Antikristo Kapayapaan Treaty sa Israel … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Ang Dakilang Kapighatian

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Si Satanas ay mabangis na umaatake sa Simbahang Romano Katoliko, dahil alam Niyang lipulin ni Kristo ang Kanyang mga kaaway sa Kanyang Ikalawang Pagparito. Si Satanas ay dalubhasa sa kasinungalingan at panlilinlang, na mag-uudyok ng digmaan hanggang sa … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment

Ang kawalan ng batas

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Ang sumusunod na talata ay naghahayag ng kontemporaryong Apostasiya at ang nalalapit na paghahayag ng Ang Antikristo. “Huwag hayaang linlangin kayo ng sinuman sa anumang paraan, sapagkat ito [pagbabalik ni Hesus] ay hindi darating malibang dumating muna ang … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Leave a comment