Author Archives: inspiredbythespirit

Petrus Romanus, 15 सितंबर 2021

________________________________________________________________ विलियम कॉस्टेलिया को धन्य मां से एक संदेश 15 सितंबर 2021 हमारी महिला : “मैं आपको नमस्कार करता हूं, मेरे प्यारे बेटे, माई लिटिल व्हाइट रॉक!” विलियम : अवर लेडी क्रॉस का चिन्ह बनाती है: हमारी महिला : “पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा … Continue reading

Posted in हिन्दी | Tagged | Leave a comment

Petrus Romanus, 15 Setyembre 2021

________________________________________________________________ MENSAHE NA BINIGAY NG ATING LADY TO WILLIAM COSTELLIA Miyerkules, Setyembre 15, 2021 AMING LADY : “Binabati kita, Aking minamahal na anak, Aking Little White Rock!” William : ang aming ginang ay gumagawa ng pag-sign ng krus: AMING LADY : “Sa Pangalan ng Ama … Continue reading

Posted in Magyar | Tagged | Leave a comment

Petrus Romanus, 2021. Szeptember 15

________________________________________________________________ ÜZENET, HOGY NŐNKÜL WILLIAM COSTELLIA 2021. SZEPTEMBER 15. SZERDA A mi hölgyünk : „Üdvözöllek, szeretett fiam, kis fehér sziklám!” WILLIAM : A Szűzanya teszi a kereszt jelét: NŐNK : „Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.” WILLIAM : A Szűzanya felém jön, a … Continue reading

Posted in Magyar | Tagged | Leave a comment

Luz de Maria, September 14, 2021

________________________________________________________________ MESSAGE OF ST MICHAEL THE ARCHANGELTO HIS BELOVED LUZ DE MARIASEPTEMBER 14, 2021 Beloved People of Our King and Lord Jesus Christ: AS COMMANDER OF THE HEAVENLY HOST I CALL YOU TO COMMIT YOURSELVES TO OUR QUEEN AND SORROWFUL … Continue reading

Posted in English | Tagged | Leave a comment

Luz de María, 14 de Setiembre del 2021

_______________________________________________________________ MENSAJE DE SAN MIGUEL ARCÁNGELA SU AMADA HIJA LUZ DE MARÍA14 DE SETIEMBRE DEL 2021 Amado Pueblo de Nuestro Rey y Señor Jesucristo: COMO JEFE DE LOS EJÉRCITOS CELESTIALES LES LLAMO A COMPROMETERSE CON NUESTRA REINA Y MADRE DOLOROSA. Cada … Continue reading

Posted in Español | Tagged | Leave a comment

Petrus Romanus, 2021 年 9 月 15 日

________________________________________________________________ 索尔特西德莫泽’斯斯梅萨格托威廉科斯特拉因韦德内斯德 2021 年 9 月 15 日 圣母:“我向你问好,我心爱的儿子,我的小白石!” 威廉:圣母在十字架上做手势: 圣母:“奉父、子和圣灵的名。阿门。” 威廉:圣母朝我走来,把白珠放在我头上说: 圣母 :“这是给你的,我亲爱的白石镇-它是玫瑰是要使你的胜利,很快。” 威廉:圣母吻了我的额头,然后回到她的位置。圣迈克尔递给她一串蓝色念珠。 圣母 :“今天,我的儿子,是我们的痛苦圣母节,但我是来拉撒勒德圣母,作为教会接近其各各和受难,是因为人类已经抛弃了耶稣基督的教会,儿子来自永生神。” “虽然你们为真理挺身而出,由我的两个儿子,教皇本尼迪克特和我未来的牧师领导,这就是你,我的圣子,将被称为教皇彼得二世,小亚伯拉罕二世,他将成为很快就安装好了。我的孩子们,钉十字架的时刻到了——要相信我的话,因为这将非常困难。” “目前世界陷入混乱,因为人类相信瘟疫是人类的答案,然而这只是袭击人类的所有灾难的开始,作为我不忠的孩子,许多人因控制而被附身在精英和光明,但几个孩子认识到这一点,即使他们公开展示自己,因为魔鬼不再害怕表现人类他那狰狞的影响。但很快,我亲爱的人们,邪恶的人将受到巨大的冲击,使他们意识到只有一位上帝,父与子,耶稣和圣灵,他控制着一切和每一个人。” “人类相信通过给自己接种疫苗,他们已经得救了,但相反,这些疫苗接种——摩德纳、辉瑞、阿斯利康和强生——将[对]他们不利,因为疫苗接种是给人类带来的毒药在邪恶的人。但是对于那些拒绝接种疫苗的人,他们将看到疫苗接种的效果,因为五年内,许多接种疫苗的人都会死亡。” “对于那些感到困惑的人,有一种方法可以控制体内的疫苗接种,并且喜欢这款产品——(马赛盗贼油)——它有助于稀释你体内的产品——并转向祈祷。” “我的孩子们,你们正处于苦难的开始;在它结束时将是警告,在警告之后,你的思想将被启迪,知道你必须做什么,因为那时撒旦将引入野兽的印记,即 666。” “转向祈祷——玫瑰经和天主慈悲心经——以及我多年来向世界提供的其他祈祷。” “澳大利亚,因为你鼓励人类接种疫苗并导致拒绝接种的人受到惩罚,你将受到严厉的惩罚,很快,因为潮汐会来到你的海岸,这将杀死许多人并摧毁许多家。我请求你作为你的圣母注意我们通过我们的白石向你发出的警告,你已经丢弃和扔掉了——但我向你保证,他会再次崛起,非常强大,带着我神圣之子的恩典耶稣,因为你没有听过我的声音,我已经通过我心爱的白岩说了很多次了。” “对印度尼西亚人民来说,你们很快就会受到许多惩罚,因为你们的土地会动摇,杀死你们的许多人。” “我警告俄罗斯和中国,他们相信他们有权蜂拥欧洲和亚洲的人民——记住,看到一切的上帝将用忠实的孩子们的军队打败你们,他们将由我的君主和我的君主领导。最后一位牧师。” “对于那些统治欧洲和中东的人来说,要知道你们的时间很短。转向我,你的圣母,因为你的日子已经屈指可数了。战争将很快爆发,我们的许多孩子将蒙上面纱。为法国祈祷,因为敌人正试图分裂这片土地,因为敌人知道法国真正的君主很快就会崛起以镇压那些在黑暗中的灵魂的叛乱。我的孩子们,为西班牙和葡萄牙祈祷,因为穆斯林的入侵很快就会到来。” 英国!英格兰:你们将再次拿起剑——记住你们祖先的信仰——因为在你转向真正的信仰之前,一场伟大的入侵将降临在你身上,这将启迪你,但在这一天到来之前,许多人将死去。祈祷!祈祷!” “祈祷吧,我的德国孩子们,因为你们带了很多人来到你们的国家,你们将继续潜在的穆斯林激增,他们将试图让你们的国家垮台。这不会是唯一的麻烦,因为俄罗斯将再次成为你们的祸害。但是你会胜利,因为你会欢迎法国君主,也会欢迎圣母教堂的亲王,他将成为圣母教堂的最后一位牧师——你自己的儿子威廉·约翰·科斯特利亚,他出生在科隆,并将成为我神圣之子耶稣的代牧。亲爱的德国孩子们,祈祷吧,因为你们得到了我的圣子耶稣的眷顾。” “为日本祈祷,因为它将被汹涌的大海和洪水淹没。” “为委内瑞拉和南美洲祈祷吧,我的孩子们,因为每一片土地都会像非洲大陆一样感受到惩罚,因为在埃及的土地上会发现一些东西,这会让人类感到震惊和惊讶。” “是时候了,我可爱的孩子们,你们拿起爱的珠子,因为所有的孩子都会受苦,尤其是世界各地的岛屿。很快我的孩子们就会明白圣经所说的话,因为所有的岛屿都会沉入大海,所有的孩子都会被要求搬到世界的大陆上。但如果你不能,相信上帝的爱和怜悯,因为世界很快就会改变。” “祈祷原子武器不会被使用,因为数百万人将丧生。” “为美国亲爱的孩子们祈祷,因为那里正在发生许多惩罚,并将继续惩罚这片美丽的土地,因为他们把对上帝的爱放在一边。为纽约祈祷,因为那里只剩下很少的一部分。” 祈祷唐纳德·特朗普再次当选,这样美国就可以从现在受到的惩罚中得到缓刑。 “我爱你们,可爱的孩子们——而你们,我心爱的儿子将从邪恶势力中获得你们期待已久的自由。知道,我的圣子,我们天堂的人对你的所作所为非常满意。继续在我无玷圣心的指引下,记住我们今天给你的念珠。我祝福你和你所爱的人:奉父、子和圣灵的名。阿门。” “很快你就会收到好消息。保持平静,知道我有多爱你,就像圣迈克尔,当然还有三一神一样。我现在就回答你的私人问题。” 威廉:圣母保佑我和圣迈克尔。 圣母和圣迈克尔:“奉父、子和圣灵的名。阿门。” … Continue reading

Posted in 普通话 | Tagged | Leave a comment

Osvětlení Svědomí

_______________________________________________________________ Video vzniklo v rámci řady “Filosofie za minutu”. Hovoří: doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. , kamera: PhDr. Bedřich Jetelina, Th.D. _______________________________________________________________ Osvícení svědomí je ohromující událost, kdy Bůh osvětlí naše svědomí, aby na okamžik viděl naši duši Božíma očima. … Continue reading

Posted in Čeština | Tagged | Leave a comment

Israel and The End Times

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ In this video, Daniel talks about the end times, specifically the role of Israel in the end times. Do you know the prophecies regarding Israel in the end times? Do you know what will happen before, in, and … Continue reading

Posted in English | Tagged | Leave a comment

Luz de Maria, September 10, 2021

_______________________________________________________________ MESSAGE OF THE MOST HOLY VIRGIN MARY TO HER BELOVED DAUGHTER LUZ DE MARIA SEPTEMBER 10, 2021 Beloved children of My Immaculate Heart: I bless you as Mother of Humanity. I CALL YOU TO RENOUNCE SIN AND TO ENTRUST … Continue reading

Posted in English | Tagged | Leave a comment

Are You Ready?

_____________________________________________________________ Focus from the beginning to the Third minute of the video for the Almighty Father’s message. COMMENTS TO FOLLOW. _____________________________________________________________

Posted in Uncategorized | Leave a comment