Tag Archives: Moral Virtues

Primarya Mga Birtud

_______________________________________________________________ Teolohikal na Mga Birtud — Pananampalataya, Pag-Asa at Pag-ibig sa Kapwa — ay mga kaloob ng Diyos na natanggap sa Binyag para sa likas na moralidad at bahagi ng banal na katangian. Primarya Mga Birtud — prutas, katarungan, katatagan … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Primarya Mga Birtud

Cardinal Virtues: Primary Moral Virtues

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Theological Virtues — Faith, Hope and Charity — are gifts of God received on Baptism for natural morality and share of divine nature. Cardinal Virtues — prudence, justice, fortitude and temperance — group all other moral virtues and … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Cardinal Virtues: Primary Moral Virtues