Primarya Mga Birtud

_______________________________________________________________

Teolohikal na Mga BirtudPananampalataya, Pag-Asa at Pag-ibig sa Kapwa — ay mga kaloob ng Diyos na natanggap sa Binyag para sa likas na moralidad at bahagi ng banal na katangian.

Primarya Mga Birtud — prutas, katarungan, katatagan at pagpipigil — grupo ng lahat ng iba pang mabubuting kabanalan at ang pundasyon ng likas na moralidad sa ilalim ng teolohikal na kabanalan.

Ipinaliwanag ni Aristotle ang kalupitan bilang “tamang dahilan na ginamit sa pagsasanay.”  Ang kabanalan upang hatulan ang tama at maling naninirahan sa praktikal na intelektwal, at ang Diyos ay nagbubunga ng malusog na kabutihan sa pamamagitan ng mga teolohikal na kabanalan.

Katarungan ang kahandaang igalang ang mga karapatan ng mga tao.

Ang katatagan, katwiran at makatwiran, ay tapang na daigin ang takot, at ang lakas na ipatupad ang mga determinasyon ng mabuting pagpapasiya at katarungan.

Ang pagpipigil ay nagpapakilos sa ating mga hangarin ng mga lehitimong kalakal, tulad ng pagkain at inumin.

Kinokontrol ng katatagan ang hindi makatwirang takot, at ang pagpipigil sa hindi makatwirang pagnanasa.

_______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.