Tag Archives: Satan

Dämonische Sichtungen Weltweit

______________________________________________________________ Exorzist Msgr. Stephen Rossetti hat eine sehr aktive Falllast von dämonischen Besitztümern, und in jedem Fall ergeben sich zwei lebhafte Lektionen: Dämonen besitzen oder belästigen Menschen auf unzählige Arten (selbst wenn sie nicht in einen Körper eindringen), und sie … Continue reading

Posted in Deutsch | Tagged | Comments Off on Dämonische Sichtungen Weltweit

Avvistamenti Demoniaci in tutto il Mondo

________________________________________________________________ L’esorcista mons. Stephen Rossetti ha un carico di casi molto attivo di possessioni demoniache, e in ogni caso emergono costantemente due vivide lezioni: i demoni possiedono o molestano le persone in una miriade di modi (anche quando non entrano … Continue reading

Posted in Italiano | Tagged | Comments Off on Avvistamenti Demoniaci in tutto il Mondo

Demoniški pastebėjimai visame pasaulyje

______________________________________________________________ Egzorcistas Msgr. Stephenas Rossetti turi labai aktyvų demoniškų turtų bylų krūvį, ir kiekvienu atveju nuosekliai išryškėja dvi ryškios pamokos: demonai turi ar persekioja žmones daugybe būdų (net kai jie neįeina į kūną), ir jie yra ryžtingai nugalėti Kristaus ir … Continue reading

Posted in Lietuvių | Tagged | Comments Off on Demoniški pastebėjimai visame pasaulyje

Avistamientos de Demonios en todo el Mundo

______________________________________________________________ El exorcista Mons. Stephen Rossetti tiene un número muy activo de casos de posesión demoníaca, y en cada caso surgen consistentemente dos lecciones vívidas: los demonios poseen o persiguen a las personas de varias maneras (incluso cuando no entran … Continue reading

Posted in Español | Tagged | Comments Off on Avistamientos de Demonios en todo el Mundo

Demonic Sightings sa Buong Mundo

______________________________________________________________ Sinabi ni Exorcist Msgr. Si Stephen Rossetti ay may napaka-aktibong pagkarga ng kaso ng mga pag-aari ng demonyo, at sa bawat kaso, dalawang matingkad na aral ang patuloy na lumalabas: ang mga demonyo ay nagtataglay o nanliligalig sa mga … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Demonic Sightings sa Buong Mundo

Demonic Sightings Worldwide

______________________________________________________________ STRANGE DEMONIC SIGHTINGS ARE HAPPENING WORLDWIDE… ______________________________________________________________ Exorcist Msgr. Stephen Rossetti has a very active caseload of demonic possessions, and in each case two vivid lessons consistently emerge: demons possess or harass people in a myriad of ways (even … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Demonic Sightings Worldwide

Mga Plano ni Satan para sa Mundo

_____________________________________________________________ PINAHIHIRAPAN NG MAPANGYARIHANG PWERSA NG EXORCIST SI SATAN PARA MAGBUNYAG ANG KANYANG DIABOLICAL PLANO PARA SA MUNDO _____________________________________________________________ “Exorcist: Sa ngalan ng Immaculate Virgin Mary, inuutusan ko ba kayong sabihin ang katotohanan tungkol sa nangyayari sa Iglesia ni Kristo. … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Mga Plano ni Satan para sa Mundo

Tinatalakay ng Langit ang Hindi Banal na Trinidad

______________________________________________________________ Setyembre 30, 2021 Sabi ni Hesus. Aking mga tapat, maging mapagbantay sa mga oras, dahil ang hindi kilalang oras ng aking pagbabalik, ay malapit na sa inyo. Tinatawag kita sa kadalisayan ng puso. Magpakabanal inyong sarili sa pamamagitan ng … Continue reading

Posted in Default, Pilipino | Tagged | Comments Off on Tinatalakay ng Langit ang Hindi Banal na Trinidad

Mensahe kay Tagakita Valentina Sydney

________________________________________________________________ Inaatake Ako ng mga Demonyo sa Gabi Kagabi ay nanalangin ako sa ating Panginoon at sinabing, “Panginoon, sinusubukan nila kaming takutin muli ng Coronavirus. Mangyaring huwag hayaan itong mangyari muli. Protektahan mo kami.” Pagkatapos kong magdasal sa gabi, nagdasal … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | 1 Comment

Kadiliman ng Halloween

_______________________________________________________________ Manalangin sa Diyos para sa mga sakripisyo ng mga inosenteng bata sa mga kultong satanas sa Halloween. Sawayin ang mga ritwal ng mga nilalang na masayang nagdiriwang ng petsang iyon at idineklara si Satanas na may-ari ng Sangkatauhan. _______________________________________________________________ … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Kadiliman ng Halloween