Tag Archives: Spiritual Warfare

Pakete ng Espirituwal na Digmaan

_______________________________________________________________ I-click ang mga sumusunod na link sa pababang pagkakasunod-sunod upang makuha ang kanilang mga kaukulang artikulo. Pangunahing Espirituwal na Digmaan Ang Dakilang Digmaang Espirituwal Nagngangalit na Espirituwal na Digmaan Mas nagtatrabaho si Satanas Kaysa rati _______________________________________________________________

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Pakete ng Espirituwal na Digmaan

Spiritual Warfare Package

____________________________________________________________ Click the following links in descending order to retrieve their corresponding articles. Basic Spiritual Warfare The Great Spiritual War Raging Spiritual Warfare Satan is Working Harder than Ever ____________________________________________________________

Posted in English | Tagged | Comments Off on Spiritual Warfare Package

Mas nagtatrabaho si Satanas kaysa rati

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ “Maria Immaculate” sa Valeria Copponi noong Disyembre 8, 2021: “Mas nagtatrabaho si Satanas kaysa rati, tiyak na mabubuksan ng aking mga anak ang malawak na pintuan ng kanilang puso sa kanya, Si Lucifer.” ______________________________________________________________ I-klik ang sumusunod na … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Mas nagtatrabaho si Satanas kaysa rati

Dakilang Espirituwal na Digmaan

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Tandaan: Ang Elohim ay isang pangalan para sa Diyos na madalas ginagamit ng mga Hebreo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol: “Ang Tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa aking pangalan—siya ang magtuturo sa inyo … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Dakilang Espirituwal na Digmaan

Nagngangalit na Espirituwal na Digmaan

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Ang isang makabayan ay sumusuporta sa pambansang soberanya, at isang globalista ang New World Order (NWO), dahil dito si Satanas, Ang Antikristo at kasamaan. Hindi ka maaaring maging neutral o mahinahon sa gitna ng nagngangalit na espirituwal na … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Nagngangalit na Espirituwal na Digmaan

Ang Dakilang Digmaang Espirituwal

______________________________________________________________ Laganap ngayon ang mga sakuna. Paano natin sasalubungin ang Panginoon at makamit ang pagliligtas ng Diyos sa panahon ng mga sakuna? ______________________________________________________________ Ang mensahe ni Kristo sa isang may-gulang na mistiko noong Enero 8, 2017 (Na-edit para sa Kaiklian) … Continue reading

Posted in Pilipino | Tagged | Comments Off on Ang Dakilang Digmaang Espirituwal

Satan Is Working Harder Than Ever

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ “Mary Immaculate” to Valeria Copponi on December 8th, 2021: “Satan is working harder than ever, precisely so that my children would open wide the doors of their hearts to him, Lucifer.” ______________________________________________________________ Click the following link. ______________________________________________________________

Posted in English | Tagged | Comments Off on Satan Is Working Harder Than Ever

Basic Spiritual Warfare

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Note: Elohim is a name for God used often by Hebrews. Jesus said to his apostles: “The Advocate, the holy Spirit that the Father will send in my name—he will teach you everything and remind you of all … Continue reading

Posted in English | Tagged | 1 Comment

Raging Spiritual Warfare

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ A patriot supports national sovereignty, and a globalist the New World Order (NWO), consequently Satan, The Antichrist and evil. You cannot be neutral or tepid amidst the raging spiritual warfare because of Satan’s lethal crossfire to seize you … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on Raging Spiritual Warfare

The Great Spiritual War

______________________________________________________________ ______________________________________________________________   Christ’s message to a mature mystic on January 8, 2017   (Edited for Brevity)   God created you at His image to understand good and evil, right and wrong, and choose between Him and Satan — Heaven and … Continue reading

Posted in English | Tagged | Comments Off on The Great Spiritual War