Pag-Unawa: Mabuti at Masasamang Espiritu

______________________________________________________________

 

Ang Banal na Espiritu ay nagbibigay ng Pag-Unawasa mga Espiritu sa ilang mga Kristiyano.

 

“Dinala ng isang kaibigan ang kanyang 4 na taong gulang na anak na lalaki sa isang art exhibit na katabi ng isang museo ng sining. Ang bata ng pumasok siya sa tent ng exhibit at sinabi: ‘Inang hindi tayo puwedeng pumasok, dahil masamang lugar ito.’ Naramdaman ni Teri ang parehong pagkakaroon ng kasamaan. Ang ina at ang anak na lalaki ay napagtanto sa paglaon na mayroon silang karisma ng pagkilala, sapagkat isang sataniko na kulto ang nag-sponsor ng eksibit.”

 

Nakasalubong ni Pablo ang isang masamang espiritu.

 

At nangyari, na nang kami’y nagsisiparoon sa mapapanalanginan, ay sinalubong kami ng isang dalagang may karumaldumal na espiritu ng panghuhula, at nagdadala ng maraming pakinabang sa kaniyang mga panginoon sa pamamagitan ng panghuhula. Siya’y sumusunod kay Pablo at sa amin at nagsisigaw, na sinasabi, Mga alipin ng Kataastaasang Dios ang mga taong ito, na nagsisipangaral sa inyo ng daan ng kaligtasan. At maraming mga araw na ginawa niya ito. Datapuwa’t palibhasa’y si Pablo ay totoong nababagabag, ay lumingon at sinabi sa espiritu, Iniuutos ko sa iyo sa pangalan ni Jesucristo na lumabas ka sa kaniya. At ito ay lumabas nang oras ding yaon. (Mga Gawa 16:16-18)

 

Hangad ng Mistiko Katawan ni Cristo na Mahiwatigan dahil maling pagpapakita ng mga propeta.  Ang paghiwatig ay determinado sa pagitan ng katotohanan at panlilinlang, mabuti at masama, at nagpapasiya kung ang pinagmumulan nito ay banal, tao o satanas.  Ang charism ay nadarama ang espirituwal na mundo, ngunit maraming Kristiyano ang hindi tinanggap ang chrism na ito, dahil sa di-pangkaraniwang pinagmulan at hitsura nito.  “Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa’t espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila’y sa Dios: sapagka’t maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan.” (1 Ni Juan 4:1)

 

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.