Propesiya: Mensaheng Binigyang-inspirasyon ng Banal na Espiritu

______________________________________________________________

Prophecy: Message Inspired by the Holy Spirit | Manuel Silveira (meditationsoncatholicism.blog)

Ang propesiya ay isang karisma alindog na magsalita ng mensahe mula sa Diyos na binigyang-inspirasyon ng Banal na Espiritu, na laging naaayon sa mga Banal na Kasulatan at sa opisyal na pagtuturo ng Simbahan. “Sa bawat edad na natanggap ng Simbahan ang Charism of Prophecy, na dapat suriing mabuti ngunit hindi sinusungitan,” paliwanag ni Cardinal Ratzinger, na kalaunan ay si Papa Benedict XVI.

Sundin ninyo ang pagibig; gayon ma’y maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa espiritu, nguni’t lalo na ang kayo’y mangakapanghula. (1 Mga Taga-Corinto 14:1)

19 Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu; 20 Huwag ninyong hamakin ang mga panghuhula; 21Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti; 22 Layuan ninyo ang bawa’t anyo ng masama. (1 Mga Taga-Tesalonica 5:19-22

Mababago ng salita ng isang propeta ang inyong buhay, dahil nakasisigla ang propesiya, naghihikayat at nakapapanatag.

Ipinaliliwanag ng propesiya ang kalooban ng Diyos para sa kasalukuyan at ipinapakita ang tamang landas para sa hinaharap.  Ang mga pribadong paghahayag na inaprubahan ng Simbahan, tulad nina Fatima, Portugal, ay nakatulong sa amin na maunawaan at tumugon sa mga Palatandaan mula sa Langit.

Laging binabantayan ng Diyos ang Kanyang mga tao sa pamamagitan ng mga propeta sa mahihirap na panahon.  “Panginoon, huwag kang kulang ng mga propeta sa inyong mga tao!” Nangaral si Pope Francis. Ang Simbahan ay nasa malaking kadiliman, nagdurusa ng pang-uusig at matinding pag-atake.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.