Mga Himala

______________________________________________________________

 

Miracles | Manuel Silveira (meditationsoncatholicism.blog)

 

Ang himala ay isang pangyayaring isinasagawa ng Diyos at hindi maipatutupad ng likas o siyentipikong batas. Pinagkalooban ng Banal na Espiritu ang ilang banal at mistiko sa pagsasagawa ng mga Himala. Sa Bagong Tipan, ang pinakadakilang himala ay ang Pagkabuhay na Mag-uli ni Cristo, na napakahalaga sa pananampalatayang Kristiyano.

Gumawa si Jesus ng maraming himala noong Kanyang buhay sa publiko, na nagsisimula sa pagbabago ng tubig sa alak sa isang Kasalan sa Cana.

 

1 At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea; at naroon ang ina ni Jesus: 2 At inanyayahan din naman si Jesus, at ang kaniyang mga alagad, sa kasalan. 3 At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kaniya, Wala silang alak. 4 At sinabi sa kaniya ni Jesus, Babae, anong pakialam ko sa iyo? ang aking oras ay hindi pa dumarating. 5 Sinabi ng kaniyang ina sa mga alila, Gawin ninyo ang anomang sa inyo’y kaniyang sabihin.

6 Mayroon nga roong anim na tapayang bato na nalalagay alinsunod sa kaugaliang paglilinis ng mga Judio, na naglalaman ang bawa’t isa ng dalawa o tatlong bangang tubig. 7 Sinabi sa kanila ni Jesus, Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. At kanilang pinuno hanggang sa labi. 8 At sinabi niya sa kanila, Kunin ninyo ngayon, at inyong iharap sa pangulo ng kapistahan. At kanilang iniharap. 9 At nang matikman ng pangulo ng kapistahan ang tubig na naging alak nga, at hindi niya nalalaman kung saan buhat (datapuwa’t nalalaman ng mga alila na nagsikuha ng tubig), ay tinawag ng pangulo ng kapistahan ang kasintahang lalake, 10 At sinabi sa kaniya, Ang bawa’t tao ay unang inilalagay ang mabuting alak; at kung mangakainom nang mabuti ang mga tao, ay saka inilalagay ang pinakamasama: itinira mo ang mabuting alak hanggang ngayon. 11 Ang pasimulang ito ng kaniyang mga tanda ay ginawa ni Jesus sa Cana ng Galilea, at inihayag ang kaniyang kaluwalhatian; at nagsisampalataya sa kaniya ang kaniyang mga alagad.

(Juan 2:1:11)

______________________________________________________________

 

Ang Sun Miracle sa Fatima, Portugal, noong Oktubre 13, 1917, ay kilala sa buong mundo.

 

______________________________________________________________

 

Ang popular na Saint Anthony of Padua (Portuguese: St. António de Lisboa), isinilang si Fernando Martins de Bulhões (1195–1231), isang Portuguese Katoliko pari at malayo ng Franciscan Order ay isang natatanging halimbawa.

Ang Diyos ay nagtrabaho ng maraming himala sa pamamagitan ng Franciscan Priest St. Anthony of Padua.  Ang mga himala ay nagtrabaho sa kanyang libingan kaya’t nagpetisyon ang Bishop ng Padua ay nagpetisyon sa Vatican para sa kanyang kanonisas.  Isang panghukuman pagtatanong ay itinatag nang walang pagkaantala, at sa pamamagitan ng isang eksepsyon na walang kapantay sa kasaysayan, noong Mayo 30, 1232 Pope Gregory IX, taingaipinahayag ang tema ng kanonisas, lamang ng labing-isang buwan pagkamatay ni Anthony.

 

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.