MALAPIT NA ANG WAKAS: Mga Mensahe sa Langit

______________________________________________________________

Isang mensahe mula sa ating Panginoon at Tagapagligtas na si Hesukristo. Ibinigay sa Mahal na Shelley Anna, visionary. Sa ika-21 araw ng Oktubre, 2021.

Si Jesucristo na ating Panginoon at Tagapagligtas, sabi ni Elohim.

Ang aking mga salita ay parang kulog, na nagpapaalerto sa iyo sa paparating na bagyo, na nasa iyo na. Maraming puso ang hindi handa. Marami ang malilinlang ng mga kasinungalingan at maling kababalaghan ng antikristo. Malaki ang kanyang panlilinlang dahil nangingibabaw na siya sa mga iniisip, ng napakarami. Bumalik sa aking Sagradong Puso. Manatili sa loob ng mga hangganan ng aking proteksyon, Ang anak ng kapahamakan madilim na kaharian, ay malapit nang itayo. Ganito ang sabi ng Panginoon. Mensahe mula sa Panginoon na ibinigay sa Mahal na Shelley Anna, visionary. Sa ika-25 na araw ng Oktubre, 2020. Si Jesucristo na ating Panginoon at Tagapagligtas, sabi ni Elohim. Tingnan mo ang aking mga sugat, at umalma ka. Sapagkat ikaw ay tinubos. Napakaraming puso ang hindi handa. Humingi ng kanlungan sa akin. Magsisi, sapagkat ang oras ay malapit na. Ang apoy ay babagsak mula sa langit habang ang poot ng Amang Diyos ay ibinubuhos. Ang mga demonyong malalaki at maliliit ay pakakawalan, habang tinatakpan ng kadiliman ang lupa. Ihanda ninyo ang inyong mga puso. Ganito ang sabi ng Panginoon.

Isang mensahe mula sa ating Mahal na Ina, Ibinigay sa Mahal na Shelley Anna, visionary. Sa ika-21 araw ng Oktubre, 2021.

Sabi ng ating Mahal na Ina, Reyna ng Langit at Lupa. Mga anak ko, manalangin para sa Italya at France, kung saan nagpapatuloy ang pag-uusig sa ilalim ng paniniil ng komunismo. Ipagdasal ang aking rosaryo ng liwanag nang walang tigil. Ang mga pambansang pamahalaan ay malapit nang sumunod sa isang bagong kaayusan sa mundo. Pumasok sa mga hangganan ng proteksyon, na tanging ang mga Banal na Puso, ng aking Anak at ako ay nagbibigay. Tinatakpan kita ng aking manta, bilang maraming mga anghel, handang ipagtanggol ka. Aking mga anak, alalahanin palagi, ang aking mga pangako, at hayaan ang inyong mga panalangin, na walang tigil. Ganito ang sabi ng iyong mapagmahal na Ina.

Habang natatabunan ako ng mga balahibo ng mga pakpak, narinig kong sinabi ni San Miguel Arkanghel.

Bayan ng Diyos, Ang mga tanda sa langit sa itaas at sa lupa sa ibaba ay tumitindi nang husto, habang ang mga ito ay nagtatapos, at tumuturo sa pagbabalik ng ating Panginoon at Tagapagligtas, si Jesu-Kristo. Ang Kanyang Ebanghelyo ay ipangangaral, at pagkatapos ay darating ang wakas. Bayan ng Diyos, huwag hayaang ang iyong mga pag-iisip ay pangibabawan ng kasamaan ng mundong ito. Hayaang mabago ang iyong isipan sa Banal na kasulatan. Ang mga alyansa ng paniniil ay bumangon, at malapit nang ipatupad ang komunismo sa iyong mga lupain, na magbibigay daan para sa anak ng kapahamakan. Mga tao ng Diyos, huwag uminom mula sa saro ng kasuklam-suklam na iniaalok ng Babilonia, na bumabagsak. Bayan ng Diyos, ipanalangin ang mga mahihinang kaluluwa na susuko sa paniniil nitong bagong kaayusan sa mundo. Naniniwala sa mga kasinungalingan ng anak ng kapahamakan, at tinatanggap ang kanyang marka sa kanilang kanang kamay, at sa kanilang mga noo. Nakahanda akong kasama ng maraming anghel upang ipagtanggol ka mula sa kasamaan at mga silo ng diyablo.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.