Mga Kaloob at Bunga ng Banal na Espiritu

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang Banal na Espiritu ay nagbibigay sa atin ng pitong kaloob: Karunungan, Pang-unawa, Payo, Katatagan ng loob, Kaalaman, Kabanalan at Pagkatakot sa Panginoon. Sila ay pinagkalooban upang palakasin ang Mistikong Katawan ni Kristo. Hindi lahat ng Kristiyano ay may parehong kaloob, tulad ng hindi lahat ng bahagi ng katawan ng tao ay gumaganap ng parehong tungkulin (1 Corinto 12:14-26).

Kinikilala ng Bibliya ang siyam na bunga ng Banal na Espiritu: pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, pagkabukas-palad, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili (Galacia 5:22-23), at kinikilala ng Simbahang Katoliko ang labindalawang tradisyonal na mga bunga: pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pasensya, kabaitan, kabutihan, mahabang pagtitiis, kababaang-loob o kahinahunan, katapatan o katapatan, kahinhinan, pagpipigil sa sarili o pagpipigil sa sarili at kalinisang-puri. Ang pag-ibig, ang pinakapangunahing bunga ng Espiritu, ay napakaganda kung kaya’t inilarawan ni San Pablo ang huwarang Kristiyano sa isang buong kabanata (1 Mga Taga-Corinto 13) upang purihin ang pag-ibig, na dinadala sa pagiging perpekto sa pamamagitan ng pagkakaisa kay Kristo.

Ang mga Kristiyano ay nagdadala ng mga bunga ng Banal na Espiritu kapag sila ay nakikipagtulungan sa Kanyang mga kaloob. Isinulat ni San Pablo: “Nais kong hangarin mo ang pinakamagandang regalo. Ituturo ko sa inyo ang isang mas mabuting paraan” (1 Corinto 12:31), upang himukin tayo na lumikha ng balanse at magsagawa ng pagtutuwid ng mga espirituwal na halaga para sa pagtaas ng pagkakahawig kay Kristo. Ang mga Katoliko ay tumatanggap ng sakramento ng Kumpirmasyon upang magsagawa ng mabubuting gawa, sa estado ng biyaya, matatag na nakakabit kay Kristo. (Juan 15:1-8)

Maaaring ibigay ng Banal na Espiritu ang Kanyang mga regalo sa anumang yugto ng buhay ng isang mananampalataya. Ang mga partikular na kaloob ay ibinibigay sa ilang mananampalataya noong una nilang natanggap ang Banal na Espiritu, at ang iba pang mga kaloob ay ibinahagi sa maraming pagbabago sa lakad ng Kristiyano (1 Timoteo 4:14). Ang mga mananampalataya ay maaaring humingi ng ilang mga kaloob anumang oras (1 Corinto 12:31, 1 Corinto 14:13). Malinaw ang Bibliya: lahat ay tumatanggap ng Banal na Espiritu sa sandaling sila ay naniniwala kay Kristo. (Roma 8:9, 1 Corinto 12:13, Efeso 1:13-14)

“Mamuhay ayon sa Espiritu” (Mga Taga-Galacia 5:16), hindi sa “mga pagnanasa ng makasalanang kalikasan” (Mga Taga-Galacia 5:17). Habang sumusuko tayo sa Banal na Espiritu (Roma 8:13-14), inaakay Niya tayo (Roma 8:9), na ibigin ang Diyos at magkaroon ng awa at habag ni Kristo sa iba. Inilarawan ni San Pablo ang ilang mga gawa ng makasalanang kalikasan: sekswal na imoralidad, karumihan at kahalayan; idolatriya at pangkukulam; at pagkapoot, pagtatalo, paninibugho, pagngangalit, makasariling ambisyon, pagkakasalungatan, pangkatin at inggit, paglalasing, kasiyahan . . . Ang mga nagsasagawa nito ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. (Galacia 5:19-21)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.