Maging Ipinanganak Muli

____________________________________________________________________________________________________________________________

Naiintindihan ng mga taong nagsisisi ang kanilang makasalanang kalagayan at walang laman na buhay. Ang kaligtasan ay nangangailangan ng pagsisisi at pagtakas sa kasalanan.

“O hinahamak mo ba ang kayamanan ng kanyang kabaitan at pagtitiis at pagtitiis? Hindi mo ba nauunawaan na ang kabaitan ng Diyos ay naglalayong akayin ka sa pagsisisi?” (Roma 2:4)

______________________________________________________________

Si Kristo ay namatay upang tubusin ang sangkatauhan. Kapag tayo ay nagsisi, dapat nating hanapin ang sakramento ng Penitensiya.

I-click ang sumusunod na link.

Penitensiya

______________________________________________________________

Ang Espiritu Santo ang ahente ng bagong espirituwal na kapanganakan.

“Sumagot si Jesus: Sa lahat ng katotohanan ay sabihin sa iyo, walang makakakita ng kaharian ng Diyos nang hindi ipinanganak mula sa itaas. Sinabi ni Nicodemo, ‘Paano maipanganganak ang sinumang matanda na? Posible bang bumalik muli sa sinapupunan at maipanganak?’ Sumagot si Jesus: Sa lahat ng katotohanan ay sinasabi ko sa iyo, walang makapapasok sa kaharian ng Diyos nang hindi ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu; kung ano ang ipinanganak sa kalikasan ng tao ay tao; ang ipinanganak ng Espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka kapag sinabi Ko: Dapat kang ipinanganak mula sa itaas. Ang hangin ay umiihip kung saan niya gusto; maririnig mo ang tunog nito, ngunit hindi mo matukoy kung saan ito nanggaling o kung saan ito patungo. Gayon din ang bawat isa na ipinanganak ng Espiritu.” (Juan 3:3-8)

“Ako ay lubos na nagtitiwala na ang Isa na nagpasimula ng isang mabuting gawa sa inyo ay patuloy na kukumpleto nito hanggang sa pagdating ng Araw ni Jesu-Kristo.” (Filipos 1:6)

______________________________________________________________


This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.