Karidad

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang karidad ang teolohikal na kabanalan kung saan mahal natin ang Diyos nang higit sa lahat ng bagay at sa ating kapwa tulad sa ating sarili. Ang karidad ay reyna dahil nagkakaisa ito sa Diyos at sa tao sa ganap na pag-ibig, at ang tao at kapwa, para sa pag-ibig ng Diyos. Ginawa ni Jesus ang karidad sa kapwa-tao sa bagong utos: “Ito ang aking utos, na kayo’y mangagibigan sa isa’t isa gaya ng pagibig ko sa inyo.” (Juan 13:34) Hinihingi ni Cristo na mahalin natin ang lahat, lalo na ang ating mga kaaway, kapitbahay, balo, anak at maralita bilang si Cristo mismo. Ang pag-ibig sa kapwa ay nagpapadalisay at nagpapalaki ng pagmamahal ng tao sa kasakdalan ng pag-ibig ng Diyos.

Binigyang-kahulugan ni Apostol Pablo ang karidad:

“Ang pagmamahal ay matiyaga, mabait ang pagmamahal. Hindi ito mainggit, (pag-ibig) ay hindi mayabang, hindi ito masama, hindi ito naghahangad ng sarili nitong interes, hindi ito mabilis na napipigilin, at hindi ito nagagalak sa mga damdamin ng pinsala, hindi ito nagagalak sa mali ngunit nagagalak sa katotohanan. Pinaniniwalaan nito ang lahat ng bagay, naniniwala sa lahat ng bagay, umaasa sa lahat ng bagay, at tinitiis ang lahat ng bagay.” (1 Mga Taga Corinto 13:4-7)

Ang pag-ibig sa kapwa ang pinakadakilang kabanalan, dahil ang Pananampalataya at Pag-asa ay titigil sa Langit, ngunit magtitiis ang Pagmamahal magpakailanman.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.