Ipagdasal ang Aking Pinakamamahal na Simbahan

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Mga bata, ihanda ang inyong sarili na mabuti para sa Banal na Pasko; buksan ang malawak na pintuan ng inyong mga puso at pumasok si Jesus. Ang Anak ko ay buhay at totoo sa Pinagpaalalahang Sakramento ng Altar. Mga anak ko, tuwing aalagaan ninyo ang inyong sarili ng Katawan ni Jesus, gawin ito sa karapat-dapat na paraan; diskarte ang Banal na Eukaristiya sa isang estado ng biyaya, magtapat madalas.

Mga minamahal na bata, sa gabing ito at sa araw na ito, hinihiling kong muli kong ipagdasal ang pinakamamahal kong Simbahan. Kailangang tiisin ng Simbahan ang mga oras ng pagdurusa at simbuyo ng damdamin, mga sandali ng panghihina ng loob at paghihirap. Pagkatapos ay darating ang mahusay na pagpapadalisay, na may maraming mga pagsubok … ngunit pagkatapos, lahat ay magliliwanag nang mas maliwanag kaysa rati. Huwag matakot: ang kadiliman ay hindi mananaig, mabuti ang magtatagumpay, magtatagumpay ang puso ko.

___________________________________________________________

I-click ang sumusunod na link

___________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.