MANUEL

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Bininyagan ang MANUEL, sa simbahang Matriz, Horta, Faial, Azores, noong Agosto 7, 1954, binigyan ako ng nanay ko ng hebraic na kahulugan sa atin ng Diyos.

Tinawag ako ng Banal na Espiritu para sa isang banal na misyon noong Agosto 8, 2012, bawat artikulong Dialogue kasama ang Banal na Espiritu, at pinalakas ang mga kaloob ng Kaalaman at Karunungang natanggap ko tungkol sa Kumpirmasyon.  Patuloy na lumalaganap ang mga kaloob sa mga pag-ibig sa kapwa para maglingkod sa Simbahan.

Ang Banal na Espiritu ay nagbibigay sa akin ng mga kaloob para sa partikular na mga mithiin na ihanda ang Simbahan para sa Ikalawang Pagparito ni Cristo.

______________________________________________________________

Faial Island Kung Saan Ako Isinilang

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.