Tao Uhaw sa Diyos

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Biglang lumapit sa akin ang isang estranghero sa kanyang limampung estranghero, nang lisanin ko ang aking upuan para sa Komunyon sa likod ng Dominican Church ng Saint Pius V, sa Providence, RI – sa buong Providence College Campus – noong Agosto 8, 2012.  Ang larawan ng simbahan ay nasa ibaba ng pahina.

“Napakalamig dito! Umaalis ka ba sa Simbahan?” tanong niya sa akin.  “Hindi, nag-aapoy ako para sa Komunyon,” sagot ko.

Komportable ang temperatura, pero nagyeyelo siya, at nadama ko ang malamig na alon na napansin ko bilang espirituwal na tanda.

“Ano ang dapat kong gawin ngayon?” tanong niya. “Tumatanggap ka ba ng Komunyon? Linya up,” mungkahi ko. “Katoliko ka ba?”

“Ako nga, pero matagal ko nang hindi nagpraktis,” sagot ng estranghero. “Marahil dapat kang makipag-ugnayan matapos konsultahin ang isang priest,” pagrerekomenda ko. Nalungkot ang lalaki dahil naakit siya sa Eukaristiya tulad ng isang kompas na karayom sa Hilagang Pole.

“Ano ang ginagawa mo sa linya?” tanong niya sa akin. “Tinatanggap ko si Jesus,” sagot ko.
“Nauuhaw ka ba kay Jesus?”

“Oo, ako …” Agad siyang nagtipun-babaw.
“Taludtod, tanggapin si Jesus, at sumangguni sa isang saserdote, hangga’t maaari,” payo ko sa kanya.

Kami ang huling dalawang komunikasyon. Binigyan ako ng bantog na Komunyon, pagkatapos ay bumaba na sa isang host para salubungin ang estranghero.

“Ano ang dapat kong gawin?” tanong niya sa celebrant. “Katoliko ka ba, sir?” tanong ng Dominican. “Ako, pero matagal ko nang hindi nagpraktis.”

“Nauuhaw ba kayo sa Dios?”

“Oo, nauuhaw ako!” sagot ng estranghero.

Maikli silang nag-dialoguo, at naobserbahan ko ang Dominican na gumawa ng palatandaan ng krus sa noo ng komunikasyon at naglagay ng isang host sa kanyang bibig.

Tinanong ng komunikasyon ang celebrant “Ano ang dapat kong gawin?” “Lunukin mo ang host,” sagot niya.

Nagulat ako, bumalik ako sa upuan ko na napaliligiran ng kalasag ng Biyaya.

“Salamat. Masayang-masaya ako!” sabi sa akin ng estranghero pagkatapos ng masa. “Paano ko patuloy na matatamasa ang kapayapaan at kaligayahang ito?” tanong niya.  Hilingin sa celebrant para sa espirituwal na patnubay sa oras ng lipunan, iminungkahi ko.

Sino ang mahiwagang taong iyon?

______________________________________________________________

I-klik ang sumusunod na link para i-unveil ang misteryo.

Dialogue kasama ang Banal na Espiritu

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.