Pag-unlad ng Karismatikong Kaalaman

______________________________________________________________

DAGDAG KAALAMAN! 10 SAGRADONG LIHIM NG VATICAN

______________________________________________________________

Ang mga Kristiyano ay may limitado at di-sakdal na Kaalaman; Gayunpaman, maaaring ipagkaloob sa kanila ng Banal na Espiritu ang kaloob na Kaalaman na may kinalaman sa impormasyong hindi nila natural na matamo.

Pinadalisay ng Banal na Espiritu ang Kanyang Pakikipag-ugnayan sa akin sa charismatic, halimbawa “ang iyong pagdurusa ay iyong kayamanan” bilang espirituwal na paglilinis upang maglingkod sa Simbahan.

Ang Banal na Espiritu ay nagbibigay ng nagpapabanal na Kaalaman sa Binyag, nagpapatibay ng Kaalaman sa Kumpirmasyon, at nagbibigay ng Karismatikong Kaalaman upang maglingkod sa Simbahan.

Ang artikulong ito ay nagpapakita ng Kaalaman na binuo mula sa pagpapabanal hanggang sa karismatiko.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.