Pag-unlad ng Karismatikong Kaalaman

______________________________________________________________

DAGDAG KAALAMAN! 10 SAGRADONG LIHIM NG VATICAN

______________________________________________________________

Ang mga Kristiyano ay may limitado at di-sakdal na Kaalaman; gayunman ang Banal na Espiritu ay maaaring magbigay ng kaloob ng Kaalaman, impormasyon sa mga mananampalataya na hindi nila natural na matamo.

Ang Package ng Divine Call ay isang diskarte para pagsilbihan ang Banal na Espiritu: “pag-aralan mo AKO, idokumento ang iyong mga natuklasan at ipaalam ang mga ito sa mundo,” sabi Niya.

I-click ang sumusunod na link.

______________________________________________________________

Pinadalisay ng Banal na Espiritu upang maging charismatic ang Kanyang Pakikipag-ugnayan sa akin, at natanto ko na “ang iyong pagdurusa ay iyong kayamanan” bilang espirituwal na paglilinis upang maglingkod sa Simbahan.

Ang Banal na Espiritu ay nagbibigay ng nagpapabanal na Kaalaman sa Binyag, nagpapatibay ng Kaalaman sa Kumpirmasyon, at nagbibigay ng Karismatikong Kaalaman upang maglingkod sa Simbahan.

Ang artikulong ito ay nilayon upang talakayin ang Kaalaman na natanggap sa Kumpirmasyon, ngunit ipinakita ko ang Kaalaman bilang isang pag-unlad mula sa isang regalo tungo sa isang karisma.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.