Takot sa Panginoon

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang pagkatakot sa Panginoon ay isang nagpapabanal na kaloob ng Banal na Espiritu, ang simula ng Karunungan at ang pundasyon ng buhay relihiyoso. Ang kaloob ay nagdudulot ng pagkakasundo, pagkatakot ng anak sa Diyos, at pagsunod sa mga pamantayan ng Diyos upang bumaba ang takot, at umakyat ang pag-ibig.

Ang mga sumusunod na sipi sa Bibliya ay nagpapakita ng paglipat ng takot sa pag-ibig:

“SiRain at kalungkutan ay nasa kanilang mga landas, at ang paraan ng kapayapaang hindi nila nalalaman. Walang takot sa Diyos sa kanilang mga mata.” (Mga Taga Roma 3:16-18)

“May isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos at hindi gumagalang sa sinumang tao.” (Lucas 18:2)

“Ngayon kung tatawagin ninyo bilang Ama siya na humahatol nang walang pagtatangi ayon sa mga gawa ng bawat isa, kumilos kayo nang may paggalang sa panahon ng inyong pamamalagi.” (1 Pedro 1:17)

“Ang Kanyang awa ay mula pa sa edad para sa mga taong natatakot sa kanya.” (Lucas 1:50)

“… Mga minamahal, linisin natin ang ating sarili … ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos.” (2 Corinto 7:1)

“Walang takot sa pag-ibig, ngunit ang perpektong pag-ibig ay nagpapalayas ng takot dahil may kinalaman sa kaparusahan, kaya’t ang natatakot ay hindi pa perpekto sa pag-ibig.” (1 Juan 4:18)

Ipinadala ng Ama sa Langit ang Kanyang kaisa-isang anak sa mundo para bigyan tayo ng tiyak na katibayan ng pag-ibig — si Kristo ay namatay sa krus para gawin tayong kapwa tagapagmana ng Kaharian ng Diyos.

“Walang sinuman ang may higit na pag-ibig na ito, ang mag-alay ng buhay para sa kanyang kaibigan.” (Juan 15:13)

“Ngunit nang dumating ang kapunuan ng panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang Anak, ipinanganak ng isang babae, ipinanganak sa ilalim ng kautusan, upang tubusin ang nasa ilalim ng kautusan, upang tayo ay tumanggap ng pag-aampon. Bilang patunay na kayo ay mga anak, ipinadala ng Diyos ang Espiritu ng kanyang Anak sa ating mga puso, na sumisigaw, ‘Abba, Ama!’ Kaya’t hindi ka na alipin, kundi anak, at kung anak ay tagapagmana rin, sa pamamagitan ng Diyos.” (Galacia 4:4-7)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.