Pag-unlad ng Karismatikong Karunungan

______________________________________________________________

______________________________________________________________

“Ang karunungan ay nagpapahintulot sa atin na ilagay ang mundo sa isang banal na pananaw, at matanto na ang ating kapwa ay ating kapatid at anak ng Diyos.” Ginagawa tayo ng karunungan na tumutugon sa Banal na Espiritu sa banal at materyal na pagmumuni-muni, sa paggamit ng mga banal na ideya at pamantayan at makakatulong sa atin na matiis ang mga pasanin sa buhay at magsagawa ng pag-ibig sa kapwa.

“Ang Banal na Trinidad ay nag-aayos sa iyo sa pamamagitan ng Pagdurusa para sa isang marangal na misyon sa Simbahang Romano Katoliko” at “sumuko sa Akin at gagabayan Kita sa iyong misyon” ay mga salita ng Karismatikong Karunungan ng artikulong Dialogue kasama ang Banal na Espiritu.

Mga Salita ng Karunungan ay napapanahon, ay napapanahon, direktiba, may kaalaman, at nagpapahintulot sa Banal na Espiritu na pangasiwaan ang mga tao at mga kaganapan upang matugunan ang Kanyang mga layunin.

Ang artikulong ito ay nagpapakita ng Karunungan na binuo mula sa regalo hanggang sa karisma.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.