Pag-unlad ng Karismatikong Karunungan

______________________________________________________________

______________________________________________________________

“Ang iyong pagdurusa ay iyong kayamanan” at “kami ay mga turbine, at ang Banal na Espiritu ay ang hangin” ay mga salita ng Nagpapabanal ng Karunungan sa artikulong Pakikipag-ugnayan sa Banal na Espiritu.

“Ang Kaloob ng Karunungan ay nagpapahintulot sa atin na ilagay ang mundo sa isang banal na pananaw, at matanto na ang ating kapwa ay ating kapatid at anak ng Diyos.” Ginagawa tayo ng karunungan na tumutugon sa Banal na Espiritu sa banal at materyal na pagmumuni-muni at sa paggamit ng mga banal na ideya at pamantayan. Ang karunungan ay makatutulong sa atin upang matiis ang mga pasanin sa buhay at magsagawa ng pag-ibig sa kapwa.

“Ang Banal na Trinidad ay nag-aayos sa iyo sa pamamagitan ng Pagdurusa para sa isang marangal na misyon sa Simbahang Romano Katoliko” at “sumuko ka sa Akin at gagabayan kita sa iyong misyon” ay Karismatikong Karunungan ng artikulong Dialogue kasama ang Banal na Espiritu.

Mga Salita ng Karunungan ay napapanahon, direktiba, may kaalaman, at nagpapahintulot sa Banal na Espiritu na pangasiwaan ang mga tao at mga kaganapan upang matugunan ang Kanyang mga layunin.

Ang artikulong ito ay inilaan upang talakayin ang Karunungan sa Kumpirmasyon, ngunit ipinakita ko ang Karunungan bilang isang pag-unlad mula sa isang regalo tungo sa isang karisma.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.