Mga Ateista

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ang Panloob na Lokasyon ay isang anyo ng pribadong paghahayag na narinig o natanggap sa loob. Dapat nating tiyakin na ang isang lokusyon ay tunay bago matukoy ang kahalagahan nito. Nagkaroon ako ng locution mula sa Banal na Espiritu sa Misa ng Linggo, Setyembre 20, 2015.

“Manuel, sumulat ng isang artikulo para sa Mga Ateista na may video ng senturyon na nagsasaad ng pag-iral ng Diyos noong namatay si Kristo sa krus. ‘Tunay na ito ang anak ng Diyos,’ ang pag-amin ng senturion sa kanyang mga tuhod.”

Maniwala kay Kristo! Apat na kanonikal na ebanghelyo ang nagtatala ng Kanyang Pasyon, Kamatayan sa Krus, at Pagkabuhay na Mag-uli.

Si Kristo ang magpapailaw sa iyong Konsensya, magpapatunay sa Kanyang pag-iral at mag-aanyaya sa iyo sa Kanyang kaharian. Siya ay ipinako sa krus kasama ng dalawang magnanakaw: ang isa ay tinutuya Siya; ang isa ay na-canonize sa krus. Gayahin ang magalang na magnanakaw.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to Mga Ateista

  1. Pingback: Pakete ng Babala | Manuel Silveira

Comments are closed.