Babala Mga Kaswalti

______________________________________________________________

Mga extract mula sa Ang Babala para sa Pagninilay

______________________________________________________________

  • Ang ating mga kasalanan ay ipapakita, at ito ay magpapadama sa atin ng matinding kalungkutan at kahihiyan kapag ito ay nahayag sa atin.
  • Ang iba ay masusuka at magugulat sa paraan kung saan mahahayag ang kanilang mga kasalanan na sila ay mamamatay bago sila magkaroon ng pagkakataon na humingi ng kapatawaran.
  • Makikita ng lahat ang kalagayan ng kanilang kaluluwa sa harap ng Diyos – ang kabutihang nagawa nila sa kanilang buhay, ang kalungkutan na naidulot nila sa iba at lahat ng hindi nila nagawa. Maraming tao ang babagsak at iiyak sa kaluwagan. Luha ng saya at kaligayahan. Luha ng pagtataka at pagmamahal.
  • Sapagkat, sa wakas, magiging posible na mamuhay ng isang bagong buhay pagkatapos nito kapag nalaman natin ang buong katotohanan.
  • Hinihiling ngayon ni Jesus sa lahat na ipagdasal ang mga kaluluwang mamamatay sa pagkabigla na maaaring nasa mortal na kasalanan. Kailangang maghanda ang lahat ngayon. Hinihiling ni Hesus na ang lahat ay humingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan bago Ang Babala.

Ang Babala ay pagpapakita ng pagmamahal at awa ng Diyos sa Sangkatauhan upang matamo ang kaligtasan, ngunit ang ilang tao ay mahuhulog sa Impiyerno kung sa panahon ng Liwanag ng Budhi, nabigla sila at mamamatay sa mortal na kasalanan.  Inutusan tayo ni Jesus na ipagdasal sila.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.