Pag-iwas laban sa Mga Kaswalti sa Babala

______________________________________________________________

Ang Pag-iilaw ng Konsensya ay para sa lahat ng taong nasa edad na ng pangangatuwiran anuman ang kanilang relihiyon.

Sinusundan nito ang dalawang mahalagang sipi ng artikulong Babala Mga Kaswalti.

Ang iba ay masusuka at magugulat sa paraan kung saan mahahayag ang kanilang mga kasalanan na sila ay mamamatay bago sila magkaroon ng pagkakataon na humingi ng kapatawaran.

Hinihiling ngayon ni Jesus sa lahat na ipagdasal ang mga kaluluwang mamamatay sa pagkabigla na maaaring nasa mortal na kasalanan. Kailangang maghanda ang lahat ngayon. Hinihiling ni Hesus na ang lahat ay humingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan bago Ang Babala.

Hiniling sa akin ng Banal na Espiritu na magsulat tungkol sa “Pag-iwas laban sa Mga Kaswalti sa Babala” sa panahon ng pribadong Pag-iilaw ng Konsensya. Ito ay isang gawa ng AWA, pangalawa sa Kamatayan ni Hesus sa Krus, upang iligtas ka.

Hilingin kay Hesus na patawarin ang iyong mga kasalanan bago ang Pag-iilaw ng Konsensiya at huwag hayaang mabigla ka hanggang mamatay ang paghahayag. Ang ibang mga tao ay maaaring may mga kasalanang mas karumal-dumal kaysa sa iyo at maliligtas. Makinig nang may pagpapakumbaba at buong pansin sa payo ni Jesus na Ipanganak Muli, at pagnilayan ang Parabula ng Alibughang Anak.

Ang mabuting magnanakaw na ipinako sa krus kasama ni Hesus ay ang unang santo at ang natatangingNag-canonize si Jesus. Hayaan ang santo na ito na maging inspirasyon mo sa panahon ng Pag-iilaw ng Konsensya at sundan ito sa iyong pagbabagong loob. Ikaw ay anak ng Makapangyarihang Ama na ayaw kang mawala kay Satanas, ang pinakadakilang talunan na alam ng sangkatauhan.

______________________________________________________________


______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to Pag-iwas laban sa Mga Kaswalti sa Babala

  1. Pingback: Pakete ng Babala | Manuel Silveira

Comments are closed.