Tiyempo ng Babala

______________________________________________________________

______________________________________________________________

“Ang Tiyempo ng Babala ay itinakda,” pagtiyak ni Cristo sa isang kilalang hiwaga.

“Gayunman, ang [Ikalawang Digmaang Pandaigdig] na ito ay paiikliin para sa kapakanan ng mga hinirang, tulad ng paglitaw ng anti-Antichrist bilang tagapagligtas sa Sangkatauhan at tumigil sa digmaan, dalhin ang kanyang maling kapayapaan at maghahatid ng bagong alyansa sa pagitan ng mga kaaway ng Israel at Israel. Sa mga panahong ito darating ang Babala at magbibigay-liwanag sa sangkatauhan. Ang Antichrist ay mapipi sa loob ng ilang panahon at ang mundo ay magkakaroon ng oras na muling suriin, bago magsimula ang huling kapighatian ng mundo, tulad ng sasabihin ng Antichrist sa mga Siyentipiko na ang Babala ay isang likas na kababalaghan at, tulad ng makikita ninyo, ang mundo ay patuloy na tulad ng dati.”

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.