Ang Katapusan ng Mga Panahon

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Nagugulat si Daniel sa isang pangitain at pinagdudahan ang Makapangyarihang Ama.

Narinig ko, pero hindi ko maunawaan. Kaya itinanong ko, “Panginoon ko, ano ang kahihiyan ng lahat ng ito?”

Sagot niya, “Humayo ka, Daniel, dahil ang mga salita ay nakabaon at mabuklod hanggang sa panahon ng wakas. Marami ang dalisay, walang bahid-dungis at dalisay, ngunit patuloy na masasama ang masasama. Walang sinuman sa masasama ang makauunawa, ngunit yaong matatalino ay makauunawa.

Mula pa noong araw-araw ay nabubuwag ang araw-araw na sakripisyo at ang karumal-dumal na gawain na nagiging sanhi ng pagkawasak ay itinakda, magkakaroon ng 1,290 araw. Mapapalad ang naghihintay at umaabot sa dulo ng 1,335 araw.

Bilang para sa iyo, pumunta ang iyong paraan hanggang sa katapusan. Magpapahinga kayo, at sa pagtatapos ng mga araw ay babangon kayo upang matanggap ang inyong inilaang mana.” (Daniel 12:8-13)

Ang matalino ay mag-aangat ng Pang-unawa sa pagpapadalisay na inaasam si Cristo na Ikalawang Pagparito, ngunit pananatilihin ng masasama ang kanilang mga landas, sabi ng Makapangyarihang Ama. Ang pag-unawa ay nagtutulot sa atin na tumimo sa mga ideya ng Diyos na maunawaan ang mga katotohanan ng Pananampalataya.

Ang Antichrist ang gagawa sa Kasuklam-suklam ng Pagkatiwangwang sa Ikatlong Templo ng Jerusalem matapos dumami ang Apostasiya at Kasamaan ng Tao. Siya ang magiging sanhi ng tumitinding kasamaan sa buong mundo.

Dumaranas tayo ng pagtaas ng Apostasiya at Kasamaan ng Tao. Binanggit sa mga talata sa Biblia ang 1,290 at 1,335 araw, mga 3.5 taon, mula sa Kasuklam-suklam ng Pagkatiwangwang sa Ikalawang Pagdating ni Cristo. “Datapuwa’t tungkol sa araw at oras ay walang nakaaalam, ni ang mga anghel sa langit, ni ang Anak, kundi ang Ama lamang.” (Mateo 24:36)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.