Alerto sa Babala

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Mga anak ko, ipinapaalala ko sa inyong muli: maghanda para sa pagdating ng Babala, dahil malapit ito, mas malapit kaysa inaakala ninyo. Ang Puso ko na Ina ng mga Kristiyano ay nagdurusa nang makita na ang karamihan sa sangkatauhan ay hindi handa; ang dakilang pangyayaring ito ay lubos na magpapabago sa pang-unawa na marami ang tungkol sa espirituwal na buhay at ang pag-iral ng Isang at Tunay na Diyos, Isa at Triune. Ang sangkatauhan ay papasok sa kalagayan ng kaligayahan na magtatagal sa pagitan ng labinlimang at dalawampung minuto ng inyong panahon sa lupa, kung saan ipapakita sa inyo ang kalagayan ng inyong kaluluwa nang may paggalang kapwa sa Diyos at sa inyong mga kapatid.

Bawat mortal na tao ay hahatulan, tanging ang aking maliliit na anak na kulang sa paggamit ng dahilan ang magiging eksepsyon; lahat ay hahatulan maging ang inyong mga walang katutubong salita. Napakalungkot ko bilang Ina ng sangkatauhan upang makita na maraming kaluluwa ang hindi babalik at mamamatay magpakailanman dahil sa bigat ng kanilang mga kasalanan. Kaya nga, maliliit na bata, hinihiling ko sa inyo na maging handa sa espirituwal at sa biyaya ng Diyos, upang mapaglabanan ninyo ang pagsubok na ito, isang pagsubok na magbubukas ng inyong pang-unawa at kaalaman tungkol sa pag-iral ng kawalang-hanggan at diyos at ihahanda kayo upang makaharap ninyo ang huling digmaan para sa inyong kalayaan pagbalik ninyo.

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.