Kasuklam-suklam ng Nakatiwangwang

______________________________________________________________

ANG ANTIKRIST

Alamin ang misteryo tungkol dito na binabanggit sa mga propesiya na matatagpuan sa mga pahina ng aklat ng pahayag sa biblia o ang aklat ng paghahayag.

Sino ba siya? paano natin malalaman ang kanyang pagkakakilanlan kapag lumitaw na siya sa mundo? sino nga ba ang masama at may kapangyarihang nilalang na ito na kumakalaban at kontra sa totoong kristo?

Ipinahahayag ng propesiya sa biblia na sa mga huling araw, ay halos lahat ng mga tao sa mundo ay malilinlang, madadaya, maililigaw at mahihikayat sa maling pananampalataya at paniniwala sa huwad at pekeng kristianismo. …sa totoo lang, maraming tao ang walang kamalay malay na ito ay laganap na sa sanglibutan at nangyayari na ngayon!

______________________________________________________________

Ang Kasuklam-suklam ng Nakatiwangwang ay isang mahalagang kaganapan

bago Ang Dakilang Kapighatian

at ang huling pagkakataon na tumakas mula sa Ang Antikristo.

“Ang sandatahang lakas ay tatayo sa kanyang utos at dudungisan ang kuta ng santuwaryo, aalisin ang pang-araw-araw na paghahain at ilalagay ang mapangwasak na kasuklam-suklam.” (Daniel 11:31)

“Gagawin ng hari ang kanyang maibigan, itataas ang kanyang sarili at gagawing dakila ang kanyang sarili kaysa alinmang diyos; siya ay magsasalita ng kakila-kilabot na kalapastanganan laban sa Diyos ng mga diyos. Siya ay uunlad lamang hanggang sa ang poot ay handa, sapagkat kung ano ang itinakda ay dapat maganap.” (Daniel 11:36)

“Mula sa panahon na ang araw-araw na paghahain ay inalis at ang nakasisirang kasuklam-suklam ay naitayo, magkakaroon ng isang libo dalawang daan at siyamnapung araw. Mapalad ang mga may pagtitiis at pagtitiyaga sa loob ng isang libo tatlong daan at tatlumpu’t limang araw. Humayo ka, magpahinga ka, babangon ka para sa iyong gantimpala sa katapusan ng mga araw.” (Daniel 12:11-13)

“Kapag nakita ninyo ang nakasisirang kasuklam-suklam na sinalita sa pamamagitan ni Daniel na propeta na nakatayo sa dakong banal (makaunawa ang bumabasa), … sapagka’t sa panahong yaon ay magkakaroon ng malaking kapighatian, na hindi pa nangyari mula sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, ni kailanman ay magiging. At kung hindi paikliin ang mga araw na iyon, walang maliligtas; ngunit alang-alang sa mga hinirang ay paiikliin sila.” (Mateo 24:15, 21-22)

“At pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng Anak ng Tao sa langit, at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy, at makikita nila ang Anak ng Tao na dumarating sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. At susuguin niya ang kaniyang mga anghel na may tunog ng trumpeta, at titipunin nila ang kaniyang mga hinirang mula sa apat na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabilang dulo.” (Mateo 24:30-31)

“Maging mapagbantay sa lahat ng oras at manalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makatakas sa mga kapighatiang nalalapit at upang makatayo sa harap ng Anak ng Tao.” (Lucas 21:36)

______________________________________________________________

This entry was posted in Pilipino and tagged . Bookmark the permalink.